Ủy ban Dân tộc: Đánh giá hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản năm 2020Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo đánh giá khoa học và công nghệ (KH&CN), bảo vệ môi trường (BVMT), điều tra cơ bản năm 2020; góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ BVMT, dự án điều tra cơ bản của UBDT. Hội thảo […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì hội thảo

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong năm 2020, các hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường của UBDT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó: Tính đến 31/12/2020, Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20 (Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020) đã có tổng số 51 nhiệm vụ được phê duyệt và triển khai, trong đó 44/51 đề tài có quyết định nghiệm thu chính thức; 33/44 đề tài đã được tổ chức họp hội đồng nghiệm thu. Bên cạnh đó, Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/21-25 đã được Quốc hội và Chính phủ đồng ý về chủ trương cho triển khai thực hiện; UBDT đang chủ trì phối hợp cùng Bộ KH&CN, các cơ quan liên quan xây dựng thuyết minh. Các đề tài cấp Bộ của UBDT tiếp tục tập trung vào nghiên cứu, cung cấp các luận cứ phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của UBDT.

Ông Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bầy báo cáo về các hoạt động KH&CN của UBDT

Căn cứ nhiệm vụ BVMT và điều tra cơ bản hàng năm, UBDT đã chủ động lồng ghép nội dung, yêu cầu nhiệm vụ BVMT vào kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị. Đồng thời triển khai một số hoạt động cụ thể gồm: thực hiện các dự án với các hoạt động nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường và BVMT kết hợp hỗ trợ triển khai các mô hình cụ thể; tập huấn, tuyên truyền về BVMT theo chủ đề hưởng ứng ngày Đất ngập thế giới, ngày Đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới… cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, trưởng thôn, bản và Người có uy tín trong cộng đồng DTTS; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về BVMT…

Trao đổi ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, BVMT của UBDT thời gian qua đã có nhiều thay đổi, chuyển biến trong tư duy xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; đảm bảo công tác kết nối, tham mưu, hành chính. Một số ý kiến đề nghị: cần xây dựng hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết vùng DTTS; tăng cường công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu của các sản phẩm khoa học, dữ liệu trong nghiên cứu; tăng cường chuyển hướng từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng…

Quang cảnh hội thảo

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao những ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết của các đại biểu tham dự. Đánh giá công tác quản lý và nghiên cứu KH&CN, BVMT của UBDT có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: thời gian tới cần tăng cường năng lực quản lý; gắn kết cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học; các nhiệm vụ nghiên cứu cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và đảm bảo tính dự báo các yêu cầu trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc; tăng cường triển khai các chuyên đề nghiên cứu, hội thảo chuyên sâu; tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với các học giả, nhà nghiên cứu ở nước ngoài để kết nối, nâng cao tính kế thừa các kết quả nghiên cứu…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị Thường trực Hội đồng KH&CN của UBDT nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học; hoàn thiện báo cáo tổng kết và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của Hội đồng KH&CN năm 2021.

Tin khác đã đăng