Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2021Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021. Ủy viên Trung ương […]

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2021

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc 2 cơ quan; UBDT, UBMTTQ Việt Nam  và Ban dân tộc các tỉnh, thành phố.

 Báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa UBDT và UBTWMTTQ Việt Nam giai đoạn 2012-2016 cho thấy, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực như: Phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II, năm 2014 với 50/50 tỉnh tổ chức Đại hội và 363/363 huyện tổ chức Đại hội cấp huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tiến hành xây dựng và triển khai chương trình phối hợp cụ thể tại địa phương (đến nay đã có 32 tỉnh thành phố triển khai); phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc và phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, các cuộc vận động do MTTQ phát động (cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”); phối hợp thực hiện công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Qua 5 năm triền khai phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi rõ rệt. KT-XH vùng DTMN phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với đầu nhiệm kỳ 8-10%, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTMN giảm từ 2-4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2017-2021, Uỷ ban Dân tộc và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp tuyên truyền Nghị quyết và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Hai cơ quan cũng phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức đồng bào các dân tộc tích cực, chủ động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong giai đoạn 2017-2021, hai bên cũng phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo cho những vùng đặc biệt khó khăn trong đó tăng cường đầu tư về hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách cán bộ dân tộc, miền núi.

Phối hợp thực hiện chính sách và công tác tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định, qua 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc và  Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam  đã đạt được những kết quả tích cực. Đây là chương trình đạt kết quả tốt nhất trong những chương trình phối hợp của Uỷ ban Dân tộc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị hai cơ quan theo hệ thống cần phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. “Ngày vì người nghèo”…các chương trình từ thiện nhân đạo bằng những hành động quyết liệt, cụ thể qua đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời hai cơ quan cần phối hợp xây dựng triển khai các khung chính sách, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo cho những vùng đặc biệt khó khăn, tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu…,

Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn qua chương trình phối hợp sẽ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa 2 hệ thống của 2 cơ quan, cùng nhau thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng tình với các ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam khẳng định: Trong thời gian tới, Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBDT để các nội dung ký kết được thực hiện có hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đối với vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Qua các hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào dân tộc, vùng khó khăn, vùng miền núi; nâng cao trình độ học vấn, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam  đề nghị hai bên cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nói chung và đối với đồng bào dân tộc nói riêng về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới chính sách dân tộc.Hai bên cũng sẽ kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về cơ chế chính sách nhằm phát triển vùng đồng bào dân tộc như kết cấu hạ tầng, điều kiện học tập của con em vùng đồng bào dân tộc như điều kiện xét cử tuyển, chăm lo tốt hơn nữa chính sách y tế liên quan đến bảo vệ sức khỏe của đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa..Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đã ký kết cần được thực hiện hiệu quả, đi sâu vào các địa phương vẫn chưa triển khai được chương trình ký kết giai đoạn 2012-2016 và nhân rộng những điển hình trong giai đoạn 2017-2021.

.Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với sự quyết tâm của Ủy ban Dân tộc, MTTQ Việt Nam, chương trình phối hợp sẽ triển khai thực hiện có những kết quả, hiệu quả nổi bật trong thời gian tới.

Tại Hội nghị thay mặt hai cơ quan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 giữa Uỷ ban Dân tộc và .Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng