Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025Ngày 01/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), UBDT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ủy […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ VH,TT, DL Nguyễn Văn Hùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VH,TT&DL giai đoạn 2017 đến nay chỉ rõ: Hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai cơ quan đã chỉ đạo các Sở VH,TT&DL, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố phối hợp; tham mưu, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và các tổ chức Đoàn thể, chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, phường và thôn, bản, triển khai thực hiện Chương trình, cũng như các chính sách dân tộc quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, giai đoạn 2016-2020.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa UBDT và Bộ VH,TT&DL đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị của hai cơ quan đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan giữa hai bên; chủ động phối hợp về nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách. Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VH,TT&DL vùng đồng bào DTTS; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS; các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II; công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VH,TT&DL và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do UBDT chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, UBDT giao Vụ Tuyên truyền; Bộ VH,TT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan thường trực, đầu mối chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan xây dựng kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp hàng năm, kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBDT, Bộ VH,TT&DL; Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở VH,TT&DL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình. Căn cứ điều kiện thực tiễn, xây dựng và ký kết các Chương trình phối hợp ở địa phương để triển khai thực hiện các nội dung về nâng cao hiệu quả hoạt động VH,TT&DLvùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VH,TT&DL và UBDT trước ngày 30/11 hằng năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu thuộc hai cơ quan đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp, triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG và các dự án do UBDT chủ trì; thống nhất nội dung thường xuyên trong phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp hai cơ quan thời gian qua là rất đáng ghi nhận, là dịp để hai bên cùng nhìn lại để cùng tiến xa hơn, chất lượng cao hơn trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế làm tốt hơn công tác dân tộc và phát triển văn hóa; giữ gìn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sự thống nhất, đa dạng trong dòng chảy văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo hai cơ quan qua các thời kỳ, tri ân cộng đồng các dân tộc, là những chủ thể, chung tay làm nên hiệu quả của chính sách dân tộc trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho hai Bộ trưởng thực hiện tốt Chương trình phối hợp, theo hướng trao cho đồng bào những kỹ năng cần thiết để đồng bào phát triển, tôn tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa; phát huy sức ảnh hưởng, tính truyền thụ của các nghệ nhân trong cộng đồng, từ đó phát triển du lịch, phát triển kinh tế có chiều sâu. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ sẽ giao cho các cục, vụ tuyển chọn những cá nhân có tâm sáng, nhiệt huyết, biết trân trọng, lắng nghe đồng bào, học tập đồng bào để triển khai các nội dung, nhằm đạt hiệu quả cao nhất của Chương trình phối hợp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp có trách nhiệm của hai cơ quan trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt sự quan tâm ưu tiên của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đến vùng DTTS, đến đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là căn cứ, cơ sở để hướng dẫn hai cơ quan, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo khả thi, đúng chức năng, nhiệm vụ với sản phẩm, kết quả cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng. Hai cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, về lĩnh vực văn hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, trân trọng trước những đóng góp của ngành văn hóa đối với vùng đồng bào DTTS và bày tỏ đồng tình với ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng thời đề nghị hai cơ quan ghi nhận, đưa vào kế hoạch hằng năm thực hiện Chương trình phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhân lên sức mạnh, góp sức cùng nhau để cùng hướng đến đối tượng cụ thể, trên cùng địa bàn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp, tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, các cơ quan chuyên môn của Bộ. Đồng thời cam kết làm hết sức, hết trách nhiệm của mình, với mục tiêu tạo sự chuyển biến, khởi sắc trên vùng đồng bào DTTS để đồng bào tự hào, tin tưởng, chung tay, góp sức cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác.

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VH,TT&DL giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBDT và Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các DTTS; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các DTTS Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác VH,TT&DL, gia đình; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác VH,TT&DL và gia đình cho các các nghệ nhân, Người có uy tín, trưởng thôn, bản người DTTS. Tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2025. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác VH,TT&DL các cấp. Triển khai Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo kế hoạch. Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thanh niên, học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc; Gặp mặt, biểu dương Người có uy tín, các nghệ nhân dân gian ưu tú là người DTTS trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng kế hoạch đưa các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú người DTTS vào truyền dạy văn hóa trong các trường học vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các trường chuyên biệt. Hai cơ quan phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, VH,TT&DL và gia đình. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tin khác đã đăng