Ủy ban Dân tộc: Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Các […]

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; các trưởng, phó phòng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, công chức, viên chức có học vị Tiến sỹ.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 cho thấy: Trong năm 2019, UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc để xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể; đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

UBDT đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong xây dựng các đề án, chính sách, các văn bản hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách dân tộc; quản lý, chỉ đạo địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trên phạm vi cả nước. Các công tác về nắm tình hình vùng dân tộc, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, pháp chế, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học… được tăng cường. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, sắp xếp bố trí sử dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức được chú trọng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đặc biệt, UBDT đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới. UBDT tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là 02 văn bản quan trọng mang tính đột phá, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới.

UBDT cũng đã chỉ đạo các địa phương vùng DTTS và miền núi tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019; Tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo toàn quốc hoặc từng vùng về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định hướng xây dựng các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030; Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc năm 2019. Bên cạnh đó UBDT còn thực hiện tốt các nhiệm vụ  liên quan đến công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách hành chính, công tác hợp tác quốc tế về công tác dân tộc…

Trong năm 2020, UBDT tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; trọng tâm là tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tổng kết, đánh giá, sửa đổi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Dân tộc, báo cáo Chính phủ đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Tập trung xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II và Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng DTTS và miền núi…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đồng tình và ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác của UBDT năm 2019 với nhiều nội dung mới, nhiệm vụ lớn và có tính đột phá, tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác dân tộc; khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo UBDT, các vụ, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; vị thế của UBDT ngày càng nâng lên. Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, các đại biểu đã kiến nghị những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và nhân danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào thành tích chung của UBDT trong năm 2019. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh những kết quả, dấu ấn đạt được trong năm 2019, đặc biệt là một số sự kiện quan trọng như: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030; Tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiên tiến là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Cholchnamthmay tại TP Cần Thơ; Tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng, trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; Giao lưu hữu nghị đồng bào DTTS Việt Nam-Lào và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc tại tỉnh Nghệ An; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III ở 50 tỉnh, 363 huyện; Tổ chức thành công Lễ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần thứ VII; Biên soạn, thẩm định, phê duyệt ban hành Bộ tài liệu kiến thức công tác dân tộc; Có nhiều xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn nhất so với trước đây (125 xã, 1.298 thôn, bản)…

Về nhiệm vụ năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức UBDT phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ trình Chính phủ và Quốc hội ban hành thực hiện; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II; Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc như Quyết định số 2085, 2086…

Tại Hội nghị, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã khen thưởng các tập thể và cá nhân; trong đó: Tặng Cờ thi đua của UBDT cho 02 vụ, đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 06 vụ, đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng Cờ thi đua của UBDT cho 02 vụ, đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBDT cho 02 vụ, đơn vị.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của UBDT cho 06 vụ, đơn vị.

Tin khác đã đăng