Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019Sáng 15/01, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; các trưởng, phó phòng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, công chức, viên chức có học vị Tiến sĩ của UBDT.

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 cho thấy: Năm 2018, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, tham dự, chủ trì, trực tiếp chỉ đạo tại các sự kiện quan trọng về công tác dân tộc; tiếp tục phê duyệt, ban hành nhiều đề án, chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi; tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc và chính sách an sinh xã hội. UBDT đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc, nắm tình hình vùng dân tộc và tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt, năm 2018, UBDT đã báo cáo, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc, tham mưu với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Năm 2019, UBDT tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Thực hiện rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao và phân định vùng DTTS, miền núi theo trình độ phát triển. Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện định hướng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo hướng tích hợp chính sách thiết thực, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc đang có hiệu lực. Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS các cấp. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết, đề án về phát triển nguồn nhân lực DTTS…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đồng tình và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác của Ủy ban Dân tộc năm 2018 với nhiều nội dung mới, nhiệm vụ lớn; khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo UBDT, các vụ đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; vị thế của UBDT ngày càng nâng lên. Bên cạnh đó các đại biểu dự Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và kiến nghị những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới như: tập trung cao độ thực hiện tốt các đề án, chính sách; tăng cường công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị; chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, các chương trình phối hợp; tăng cường thanh, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của UBDT năm 2018. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh những kết quả, dấu ấn đạt được trong năm 2018, đặc biệt là điểm nhấn, dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc, như: Nghị quyết 74/2018/QH14; Nghị quyết 01/NQ-CP, giao UBDT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, báo cáo Chính phủ, để trình Quốc hội, kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thực hiện từ năm 2021; Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi để tập trung thực hiện chính sách…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 03 vụ, đơn vị

Về nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức UBDT phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai thực hiện tốt các đề án, chính sách dân tộc đang có hiệu lực. Tham gia Tiểu ban văn kiện xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thường trực tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc… Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra, các vụ, đơn vị cần làm tốt công tác xây dựng Đảng; phát huy trách nhiệm người đứng đầu gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua sâu rộng, thực chất; củng cố, sắp xếp, biệt phái cán bộ theo sở trường, năng lực; phát huy năng lực cá nhân, thử nghiệm cán bộ; tăng cường kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng; phát huy vai trò của các Vụ địa phương…

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 vụ, đơn vị

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của UBDT trong năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã khen thưởng các tập thể và cá nhân, trong đó: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 03 vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 vụ, đơn vị; Tập thể lao động tiên tiến cho 05 vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 02 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 55 cá nhân, lao động tiên tiến cho 252 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho 34 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác các năm 2017-2018.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 02 cá nhân

Tin khác đã đăng