Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018Ngày 30/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội […]

Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2017 do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trình bày tại Hội nghị cho biết: Năm 2017, UBDT tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo xây dựng và triển khai thành các kế hoạch công tác, chương trình hành động trong toàn hệ thống.

UBDT đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. UBDT chỉ đạo, thực hiện 138 nhiệm vụ. Đến hết năm, UBDT đã hoàn thành 61 nhiệm vụ, trong đó có 52 nhiệm vụ được thực hiện đúng hạn (đạt tỷ lệ 85% số nhiệm vụ hoàn thành); 09 nhiệm vụ quá hạn quy định (chiếm tỷ lệ 15% số nhiệm vụ hoàn thành). Có 77 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, còn trong thời hạn quy định. Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Tổng hợp, xây dựng gần 200 báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, cung cấp thông tin các lĩnh vực có liên quan đến công tác dân tộc. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 161 em học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017. Đặc biệt, lần đầu tiên nhưng UBDT đã tổ chức thành công Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội, hội tụ 512 tấm gương tiêu biểu ở 52 tỉnh, thành phố…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trình bầy dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc

Nhận định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ủy ban Dân tộc tập trung nghiên cứu, xây dựng 06 đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện 06 đề án, chính sách đã trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017 để phê duyệt, ban hành. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS. Tiếp tục tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. Tổ chức 02 cuộc thanh tra hành chính và 06 cuộc thanh tra chuyên ngành. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc, thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hình thành các luận cứ khoa học góp phần xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi; xây dựng bảng danh mục thành phần dân tộc; tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội XIII; xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và đổi mới hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025…

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

  Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Những kết quả UBDT đạt được trong năm 2017 thể hiện sự đồng thuận cao của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban trong việc tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả với phương châm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển bền vững”; các tổ chức Đảng, các Vụ, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của cơ quan; tin tưởng vào sự lãnh đạo, nhiệt tình trách nhiệm vượt qua khó khăn, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Đảng ủy đề nghị, năm 2018, tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu, xây dựng và hoàn thiện các đề án; phát huy vai trò của người đứng đầu, của cấp ủy, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ; đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về chính sách dân tộc; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình vùng DTTS và miền núi để kịp thời tham mưu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quan tâm, chăm lo đến đời sống và bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Năm 2017, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức, viên chức đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Ấn tượng của năm 2017 là UBDT đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức thành công Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân DTTS tiêu biểu năm 2017; tiếp tục xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 11 đề án, chính sách, đến thời điểm này đã có 8 đề án được phê duyệt, trong đó có 5 đề án trong kế hoạch 2017 và 03 đề án chuyển tiếp từ năm 2016. Như vậy, nhiệm kỳ này, riêng UBDT đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 13 đề án, chính sách thực hiện cho giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, UBDT đã tham mưu phối hợp tổ chức thành công Hội thảo về cán bộ dân tộc, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban và nhân danh cá nhân Bộ trưởng, Chủ nhiệm ghi nhận và biểu dương công sức của tập thể công chức, viên chức và người lao động đã nỗ lực phấn đấu, đóng góp vào thành tích chung đáng trân trọng của UBDT trong năm qua.

Toàn cảnh Hội nghị

 Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các Vụ, đơn vị, hệ thống cơ quan công tác dân tộc cần triển khai thực hiện hiệu quả một số việc: tiếp tục phát động phong trào thi đua, nhân rộng các việc tốt, người tốt, đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Nêu cao tinh thần, thái độ phối hợp công tác, hợp tác giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT

 Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trịnh Xuân Thành, nguyên Giám đốc Nhà khách Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trịnh Xuân Thành, nguyên Giám đốc Nhà khách Dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin

 Ghi nhận những thành tích đã đạt được của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc  trong năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã khen thưởng các tập thể và cá nhân, trong đó: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 05 Vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 vụ, đơn vị; Tập thể lao động tiên tiến cho 05 Vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 4 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 64 cá nhân, lao động tiên tiến cho 256 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 6 tập thể và 31 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác các năm 2016-2017.

Để thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, công chức viên chức người lao động cơ quan công tác dân tộc đoàn kết đổi mới thi đua sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 05 Vụ, đơn vị của UBDT

Tin khác đã đăng