Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIVNgày 03/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, […]

Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng tiến hành bỏ phiếu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết mục đích của Hội nghị nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự được giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Cụ thể, đối với tiêu chuẩn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức phải là những cán bộ quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển. Cán bộ quy hoạch phải có hiểu biết tình hình trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định.

Đối với tiêu chuẩn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết phải là những cán bộ quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiểu biết tình hình trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến và đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định. Qua thực tiễn công tác, có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 bước: Hội nghị tập thể Lãnh đạo UBDT (Bước 1); Hội nghị cán bộ chủ chốt UBDT (Bước 2); Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3); Hội nghị tập thể Lãnh đạo UBDT (lần 2, Bước 4).

Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 các bước 3, 4.

Trước đó, Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bước 1.

Tin khác đã đăng