Ủy ban Dân tộc: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tửChiều 27/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã có phiên họp với Trung tâm Thông tin về xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Cơ quan UBDT; phát triển Chính phủ số, chính quyền số và […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì phiên họp

Thời gian qua, công tác ứng dụng CNTT của UBDT đã có những bước phát triển tích cực; việc xây dựng các hệ thống thông tin thực sự đem lại hiệu quả và tiện ích cho Lãnh đạo Uỷ ban và các vụ, đơn vị; việc triển khai hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản, điều hành phục vụ trao đổi và xử lý văn bản điện tử; cung cấp thông tin qua Cổng thông tin điện tử; tổ chức họp trực tuyến… đã góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính, thời gian đi lại, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành mọi nơi, mọi lúc, đồng thời từng bước thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại UBDT.

UBDT đã triển khai nâng cấp hệ thống quản lý văn bản để bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 100% các văn bản gửi, nhận, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đến các vụ, đơn vị thuộc UBDT; hạ tầng CNTT của UBDT đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu…

Mục tiêu của công tác ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 là tăng cường khả năng và triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; xây dựng kênh thông tin trực tuyến giữa UBDT với doanh nghiệp và người dân nhằm tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; giải đáp về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tăng cường năng lực phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc… Với các giải pháp cụ thể như: xây dựng hệ thống thông tin tập trung; bộ dữ liệu về DTTS, chính sách dân tộc; xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc, bộ từ điển tiếng DTTS; đa dạng hóa các giải pháp tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển khai mô hình đào tạo, tập huấn trực tuyến; áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT đảm bảo kết nối đồng bộ; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Thông tin trong thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT của UBDT và phát triển Chính phủ điện tử. Trên cơ sở xác định phải là đầu mối tập trung triển khai, xây dựng ứng dụng CNTT và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, Trung tâm Thông tin đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020; tích hợp các nhiệm vụ cụ thể trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN và Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS” vào xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT; xây dựng kế hoạch đào tạo để chuẩn hóa nhân lực về CNTT; tăng cường tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các vụ, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị trong triển khai ứng dụng CNTT; căn cứ các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cần làm rõ lộ trình, các giải pháp để triển khai thực hiện mục tiêu với các kiến nghị, đề xuất cụ thể…

Tin khác đã đăng