Ủy ban Dân tộc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủNgày 27/3/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, bàn phương hướng […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp

Theo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT có 11 thành viên, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xây dựng chương trình, kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc UBDT; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc UBDT xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo mục đích, yêu cầu…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về thực hiện Quy chế dân chủ; xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại các vụ, đơn vị…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác dân chủ tại các vụ, đơn vị; đồng thời cần quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức tại nơi làm việc; bám sát thực hiện kế hoạch 2019 và xây dựng kế hoạch trọng tâm cho 3 quý còn lại của năm 2019; tăng cường phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên…

PC

Tin khác đã đăng