Ủy ban Dân tộc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệmThực hiện Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, chiều ngày 19/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng UBDT tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức […]

Các đồng chí Lãnh đạo UBDT bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBDT; lãnh đạo các vụ, đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc UBDT.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã nhận xét, đánh giá đối với nhân sự bổ nhiệm lại, trong đó nhấn mạnh tới các ưu điểm, hạn chế và kết quả đạt được của đồng chí Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về: Tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thái độ học tập, công tác; ý thức tổ chức kỷ luật…

Nhận xét về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải luôn bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của UBDT để tham mưu cho Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng tập thể Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới một số kết quả công tác nổi bật của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, như: Đóng góp vai trò rất lớn trong việc giúp cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Ban Cán sự Đảng hoàn thiện trụ sở làm việc của UBDT và triển khai xây dựng Khách sạn Dân tộc; luôn sẵn sàng nhận và tham gia vào các công việc khi Ban Cán sự Đảng phân công và hoàn luôn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có vai trò rất lớn trong việc cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì xây dựng “Đề án Tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”, theo dõi đánh giá tổng kết Quyết định 449 về chiến lược phát triển công tác dân tộc; tham gia là thành viên trong tổ biên tập chuẩn bị Đề án nghiên cứu, đánh giá, tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi xem xét, Ban Cán sự Đảng UBDT thấy đồng chí Lê Sơn Hải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, năng lực công tác để bổ nhiệm lại.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các Vụ, đơn vị tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các Vụ, đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) đã tiến hành quy trình bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đối với đồng chí Lê Sơn Hải.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng