Ủy ban Dân tộc: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2022Sáng ngày 22/4/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2022. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự […]

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì phiên họp

Căn cứ vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đánh giá đối với từng nhiệm vụ cụ thể; dựa trên các yếu tố như tính mới, sự đóng góp trong thực tiễn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, sự tác động trực tiếp đến sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); lồng ghép và đan xen văn hóa với sinh kế để từng bước nâng cao đời sống của đồng bào; bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ Người có uy tín…

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý về tên gọi, định hướng, nội dung nghiên cứu và lựa chọn 04 đề xuất. Đồng thời đề nghị cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN của UBDT nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban lồng ghép 03 đề xuất về gắn mô hình tạo sinh kế với bảo tồn văn hoá cho đồng bào DTTS, đặc biệt là nhóm dân tộc ít người, có nhiều khó khăn.

Tin khác đã đăng