Ủy ban Dân tộc – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025Chiều 07/10/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông. Về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Hương cùng Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình công tác giai đoạn 2014-2020 do bà Lò Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban, Phụ trách Ban Dân tộc – Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trình bày khẳng định: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung, đặc biệt trong các hoạt động: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS);  hoạt động phối hợp trong tổ chức hội thảo, nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách mà điểm nhấn là thành công trong đề xuất lồng ghép giới vào Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan đã được Hội LHPN và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố triển khai xuống địa phương với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Đồng thời, đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, KT-XH vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan góp phần triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS.

Phát huy kết quả đạt được từ Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2014-2020, trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, UBDT và Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ vùng DTTS và miền núi. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động phụ nữ DTTS tích cực tham gia bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; chủ động ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo phụ nữ vào các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ DTTS tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH của từng vùng, chú trọng mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS kết nối, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch; củng cố, xây dựng mới mô hình địa chỉ an toàn, mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết nhằm thiết thực hỗ trợ phụ nữ DTTS xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Hội các cấp; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giới, lồng ghép giới cho cán bộ là người DTTS và công chức, viên chức làm công tác dân tộc các cấp. Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ DTTS tạo nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác tại vùng DTTS và miền núi, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh. Tiếp tục triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em các cấp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chủ trì tổ chức gặp mặt và biểu dương tôn vinh phụ nữ người DTTS làm kinh tế giỏi định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2022. Chủ trì triển khai các hoạt động liên ngành, đôn đốc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Các hoạt động phối hợp đảm bảo cụ thể, thực chất, hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển KT-XH, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ DTTS. Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS và các nội dung khác của Chương trình có liên quan tới đối tượng được ưu tiên là phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hai bên thống nhất giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG thuộc UBDT và Ban Dân tộc – Tôn giáo, cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm đầu mối tham mưu giúp việc, triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp. Chỉ đạo Ban Dân tộc và Hội LHPN các tỉnh, thành phố ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình địa phương; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp. Phối hợp tổng hợp tình hình, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động trong Chương trình MTQG về DTTS và miền núi nói chung và của Dự án 8 gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả lồng ghép giới và đảm bảo các chỉ tiêu về giới trong các dự án thành phần. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Chương trình MTQG về DTTS và miền núi để Trung ương Hội LHPN Việt Nam có căn cứ chỉ đạo cấp Hội thực hiện. Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp bằng hình thức phù hợp. Chương trình phối hợp sơ kết vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025. Năm kết thúc giai đoạn 2021-2025, hai bên có trách nhiệm phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Chương trình phối hợp, biểu dương khen thưởng các cá nhân và tập thể, xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu thuộc hai cơ quan đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG và các dự án do UBDT chủ trì; thống nhất nội dung thường xuyên trong phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua đã có thành công bước đầu, giúp Hội thể hiện rõ vai trò, chức năng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhất là đối với phụ nữ DTTS, tạo động lực để thực hiện tốt trong thời gian tới. Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là sự tích hợp, tiếp cận công tác ở mức độ cao hơn, đặc biệt là Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của UBDT đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng rằng hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả, nỗ lực, đồng hành tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp, đạt hiệu quả cao để khẳng định vai trò, với sản phẩm cụ thể, đem lại hạnh phúc cho phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng. Làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng, Nhà nước thực hiện cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, về bình đẳng giới. Bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn những nội dung phối hợp sớm được hiện thực hóa, đạt kết quả tốt nhất.

Tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo hai cơ quan, vai trò tham mưu của các vụ, đơn vị trong thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã đồng hành với UBDT thực hiện tốt quy chế phối hợp, đây là kết quả quan trọng để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát triển vùng DTTS và miền núi, góp phần giúp đời sống bà con ngày càng khởi sắc, nhất là phụ nữ DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng rằng, trong giai đoạn tới, sự phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục chặt chẽ, định lượng rõ ràng hơn. Đồng thời, đề nghị ngay sau Hội nghị, đầu mối hai bên tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện Chương trình phối hợp, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần bắt tay xây dựng ngay kế hoạch năm 2022, trọng tâm là phối hợp thực hiện tốt Chương trình MTQG với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, công tác tập huấn và đào tạo cán bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề phát sinh, sớm có phản ánh, thông tin đầy đủ, kịp thời.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT – Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Tin khác đã đăng