UBDT nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia: Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở Việt NamChiều 25/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học-công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam”. PGS.TS. Tạ Quang […]

Quang cảnh phiên họp

Đề tài “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở Việt Nam” do PGS. TS. Nguyễn Bình Định là Chủ nhiệm; Viện Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện. Mục tiêu chung của Đề tài nhằm: Trên cơ sở làm rõ hiệu quả, tác động của chính sách và nhận diện những vấn đề cấp bách trong bảo tồn và phát huy, tiến hành đề xuất các quan điểm, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở Việt Nam đến năm 2030.

Theo các kết quả nghiên cứu, Đề tài góp phần bổ sung vào hệ thống số hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về các DTTS; Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc bảo tồn, phát huy âm nhạc cổ truyền của các DTTS giai đoạn hiện nay; Góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới quan điểm, cung cấp thông tin, bổ sung chính sách trong việc bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống của các DTTS; Cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chương trình, dự án sưu tầm – bảo tồn – phát huy các loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền của các DTTS; Xây dựng tiêu chí, hoàn chỉnh dữ liệu làm cơ sở để quảng bá hình ảnh quốc gia, phát triển du lịch…

Các kiến nghị, đề xuất của Đề tài giúp người dân, các cấp chính quyền và cán bộ quản lý văn hóa hiểu rõ hơn về vai trò, giá trị của di sản âm nhạc cổ truyền các DTTS. Giúp cho việc đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đáp ứng nhu cầu và quyền hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của đồng bào các DTTS. Đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở nước ta được thực hiện theo đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước, đem lại những hiệu quả thiết thực và tạo được những nền tảng cơ bản, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Ban Chủ nhiệm đề tài đã triển khai nghiên cứu bài bản, từ đó bước đầu xây dựng được một kho dữ liệu khá phong phú; các thông tin, dữ liệu được cung cấp cập nhật, có độ xác thực; các kết quả nghiên cứu, đề xuất có giá trị khoa học, thực tiễn cao. Một số ý kiến đề nghị các nội dung cần được sắp xếp logic hơn, các nhóm chính sách cần được nhóm lại theo chủ đề; bổ sung đầy đủ các nguồn trích dẫn tài liệu; các giải pháp cần tập trung hơn vào giải pháp cấp bách, và một số nhiệm vụ như đào tạo, tổ chức biểu diễn, truyền dạy trong cộng đồng…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội đồng cám ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Âm nhạc, UBDT và Bộ KH&CN đã triển khai Đề tài. Từ đó góp phần nghiên cứu, đề xuất các ý kiến cụ thể trong hoàn thiện chính sách, phát huy giá trị âm nhạc cổ truyển của các DTTS. Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện các sản phẩm của Đề tài.

Tin khác đã đăng