Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội còn 0,96%Đây là thông tin được đề cập đến trong báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2020 của Ban Dân tộc TP. Hà Nội ban hành ngày 25/12. Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội được cải thiện đáng kể trong những năm qua Năm 2020, công […]

Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội được cải thiện đáng kể trong những năm qua

Năm 2020, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách được Ban Dân tộc TP cùng các sở ngành, địa phương thực hiện đảm bảo theo quy định. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội… được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Kết quả đến nay, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Thủ đô đã có 33/62 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 53,22% tổng số cơ sở giáo dục; 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1. Tỷ lệ xã phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đạt 100%. Hiện, 100% các xã vùng đồng bào DTTS đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 100% hộ gia đình đồng bào được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đồng bào có sự chuyển biến tích cực, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng DTTS của TP được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi đến cuối năm 2020 còn 0,96%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 40 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng DTTS của TP được duy trì cơ bản ổn định. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các địa phương quan tâm, đồng bào tích cực thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động tôn giáo trong đồng bào DTTS cơ bản đảm bảo theo quy định.

Phó Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc TP sẽ tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách dân tộc của Trung ương và Hà Nội.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác dân tộc và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS theo Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2019 của UBND TP về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, xây dựng và thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc”…

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng