Triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018Sáng ngày 02/8, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị Triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đối với các Vụ, đơn vị của UBDT.

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch, việc xây dựng dự toán NSNN năm 2018 yêu cầu phải: Đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBDT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc ban hành Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017 và các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc giao nhiệm vụ kế hoạch và dự toán NSNN năm 2017 và các quyết định điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch, dự toán NSNN năm 2017. Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ, đơn vị; phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của UBDT.  Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 của các Vụ, đơn vị phải đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, công khai, minh bạch, hiệu quả; đúng các quy định pháp luật hiện hành về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; phải thuyết minh, giải trình rõ từng nhiệm vụ chi; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi, ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2018 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đối với chi NSNN từng năm của giai đoạn 2018 – 2020, các Vụ, đơn vị cần tính toán xác định nhu cầu kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành từng năm của giai đoạn 2018 – 2020, kèm theo thuyết minh cụ thể, căn cứ tính toán.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch dự toán NSNN năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ, đơn vị mình. Qua đó, đưa ra phương hướng dự toán NSNN để đạt tính khả thi cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị các Vụ, đơn vị sớm rà soát lại các đề án, chính sách do Vụ, đơn vị phụ trách để lập dự toán ngân sách đầy đủ và đúng nguyên tắc. Bộ trưởng lưu ý đối với các nguồn chi sự nghiệp như: Khoa học, đào tạo, môi trường, kinh tế; chi chính trị phí; đầu tư công trung hạn… phải phù hợp, khoa học. Về tham mưu đề án, các Vụ, đơn vị căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho UBDT để có tham mưu gửi về cho Vụ Kế hoạch – Tài chính. Tiếp tục thực hiện khoán chi đối với một số nhiệm vụ. Bộ trưởng yêu cầu, các Vụ, đơn vị bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN để thực hiện phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.

Kim Thu

Tin khác đã đăng