Tổng kết, đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016Sáng ngày 1/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng, Trưởng ban Cải cách hành chính (CCHC) UBDT chủ trì Hội nghị. Tham […]

Toàn cảnh Hội nghịSáng ngày 1/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng, Trưởng ban Cải cách hành chính (CCHC) UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo CCHC UBDT; thành viên tổ CCHC các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban CCHC UBDT đã thông qua dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; dự thảo mẫu biểu tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả công tác CCHC của các Vụ, đơn vị năm 2015.

Theo đó, trong năm 2015, công tác CCHC được Lãnh đạo Ủy ban quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời, tạo động lực để hoạt động CCHC của Ủy ban đạt được kết quả cao, từ đó góp phần tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và cán bộ, công chức UBDT nói riêng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng phát biểu tại Hội nghị

Nhằm triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban về công tác CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức UBDT, đầu năm 2015, UBDT đã ban hành Kế hoạch CCHC gồm 70 nhiệm vụ/hoạt động/sản phẩm, trong đó 40 nhiệm vụ có thời hạn, 30 hoạt động/nhiệm vụ được thực hiện thường kỳ. Tính đến đầu tháng 12/2015, Ủy ban đã thực hiện và hoàn thành 35/40 nhiệm vụ, 05 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện đến hết năm, bảo đảm hoàn thành theo năm kế hoạch (03 nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện trong tháng 12).

Cùng với Kế hoạch CCHC chung, năm 2015 UBDT tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 10 Chương trình, Kế hoạch thành phần thuộc các nhóm nhiệm vụ: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thuộc phạm vi quản lý nhà nước; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước; Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý VBQPPL về công tác dân tộc năm 2015; Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2015; Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2015; Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức UBDT; Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của UBDT.

Để chuẩn bị tốt cho triển khai công tác CCHC năm 2016, UBDT đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ (gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính), trong đó đặt ra các mục tiêu trọng tâm là: triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, UBDT cũng đề ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả cao nhất…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện CCHC tại các Vụ, đơn vị năm vừa qua, qua đó đưa ra những kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công tác CCHC chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận sự nỗ lực chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC của các Vụ, đơn vị trong năm 2015. Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính chất lâu dài, để công tác CCHC đạt hiệu quả cao cần có sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ủy ban và trách nhiệm của người đứng đầu các Vụ, đơn vị.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị giúp việc thường trực bổ sung vào phương hướng, kế hoạch năm 2016 một số nội dung như: Đưa nội dung tiết kiệm, chống lãng phí vào tiêu chí thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở ngay từ đầu năm, tiến hành lồng ghép các đoàn công tác, tránh chồng chéo, lãng phí; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính tại các Vụ, đơn vị; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc; đẩy mạnh Chính phủ điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý (Hệ điều hành tác nghiệp, thư điện tử…); tiếp tục rà soát và củng cố tổ chức bộ máy của các Vụ, đơn vị (xác định vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ…).

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng