Tổng kết công tác Cải cách hành chính Nhà nước Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020Ngày 30/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC Nhà nước UBDT giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của UBDT cho thấy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 (Nghị quyết số 30c/NQ-CP), Lãnh đạo UBDT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai toàn diện đối với tất cả các vụ, đơn vị, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; UBDT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo CCHC (Kế hoạch CCHC hàng năm, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện…); tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến về CCHC và các lớp tập huấn công tác CCHC cho công chức, viên chức; chỉ đạo khắc phục và hoàn thiện ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các vụ, đơn vị. Đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBDT đã có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng được các quy định chung cũng như yêu cầu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc thực hiện CCHC ở 6 lĩnh vực (Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính) được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo hướng kiến tạo, phục vụ.

UBDT đã đẩy mạnh công tác CCHC, tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, cải cách công vụ, công chức; tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ về xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp, cơ sở dữ liệu theo hướng thống nhất, đồng bộ kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương…

Cũng trong những năm qua, với những điểm chưa hợp lý trong khâu chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính (Par index), UBDT đã báo cáo Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh việc chấm điểm, xác định chỉ số CCHC của UBDT. Từ năm 2018 đến nay, đã xem xét điều chỉnh UBDT tiếp tục triển khai công tác CCHC theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và không công bố chỉ số CCHC của UBDT cùng khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Căn cứ vào kết quả công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của UBDT, từ những yêu cầu của công tác CCHC và định hướng phát triển công tác dân tộc trong thời kỳ mới, UBDT định hướng công tác CCHC nhà nước của UBDT giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào những nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể chế; về thủ tục hành chính; về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, làm rõ hơn những kết quả trong cải cách thể chế, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để đảm bảo việc chấm điểm CCHC; về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; thực trạng hiện đại hóa hành chính ở UBDT; đề xuất nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, đường truyền phòng họp trực tuyến tại Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, để đảm bảo tín hiệu, chất lượng các cuộc họp và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể các Vụ, đơn vị trong triển khai công tác CCHC giai đoạn vừa qua. Nhờ làm tốt công tác CCHC, những năm gần đây UBDT đã có sự chuyển dịch tốt; cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa việc thực hiện CCHC, nâng cao chất lượng ISO, cùng với cả nước bước vào thực hiện Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan như Trung tâm Thông tin, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính cần lựa chọn phương án tối ưu nhất tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban cũng như các Vụ đơn vị một quy trình thực hiện thật tốt thủ tục hành chính. Đề nghị Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp chặt chẽ xây dựng thành công Cổng dịch vụ công của UBDT; yêu cầu các Vụ, đơn vị liên quan rà soát lại quy trình hoạt động của hệ thống điều hành tác nghiệp để báo cáo lãnh đạo Ủy ban hoàn thiện lại.

Để thực hiện cho tốt CCHC trong 5 năm tới (2021-2025), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Vụ, đơn vị liên quan xây dựng ngay kế hoạch chung về thực hiện Chính phủ điện tử; các Vụ, đơn vị rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để bổ sung kịp thời với những thay đổi trong giai đoạn sắp tới.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu giữ lại quy trình làm việc và họp trực tuyến của UBDT. Phân công cán bộ chuẩn bị trực hạ tầng 24/24h; bảo dưỡng, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo phục vụ họp và làm việc qua hệ thống trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể…

…và các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện CCHC của UBDT giai đoạn 2011-2020

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác CCHC của UBDT giai đoạn 2011 – 2020, tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 6 tập thể và 16 cá nhân thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng