Tiếp thu ý kiến cho dự thảo Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiThực hiện chương trình công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc diễn ra trong sáng nay (24/9) tại Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bộ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến báo cáo tiếp thu ý kiến tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đề cập trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBDT đã khẩn trương nghiên cứu, dự kiến tiếp thu để bổ sung dự thảo Đề án các nội dung về: Tên gọi “Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” dự kiến bổ sung cụm từ “vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn”, nhưng phạm vi thực hiện Đề án sẽ không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; bổ sung thêm một số căn cứ xây dựng Đề án.

Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Đề án các nội dung về: Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, trong đó xác định ưu tiên: Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; đầu tư hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS; phát triển nguồn nhân lực; bình đẳng giới, đầu tư phát triển phụ nữ và trẻ em; truyền thông, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS; kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình. Về quan điểm xây dựng Đề án, nhấn mạnh chính sách đối với đồng bào DTTS&MN là chính sách đầu tư cho phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước và xác định ngân sách nhà nước là nguồn lực đầu tư chủ yếu, có tính chất quyết định.

Việc tổ chức thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia do 01 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Phó Ban Chỉ đạo Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ những tiếp thu về: Mục tiêu và các chỉ tiêu của Đề án; những phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN thời gian qua; về xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN; về xây dựng đội ngũ công chức dự bị và tiếp tục thực hiện chương trình khoa học công nghệ cấp quốc giai đoạn 2.

Tin khác đã đăng