Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Vụ Pháp chếNgày 11/12/2018, tại trụ sở cơ quan, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc Vụ Pháp chế. Toàn cảnh […]

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, tập thể lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế đã đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và các nhiệm vụ do lãnh đạo Ủy ban giao trực tiếp, như: nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 1163 /QĐ-TTg; hệ thống hóa văn bản QPPL về công tác dân tộc thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018; thực hiện Đề mục pháp điển công tác dân tộc theo Quyết định 1267QĐ-TTg; xây dựng Thông tư bãi bỏ các Thông tư 04/2011/TT-UBDT, Thông tư số 02/2014/TT-UBDT, Thông tư 05/2014/TT-UBDT; triển khai chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp…

Năm 2018, Vụ Pháp chế đã triển khai hoàn thành một số nhiệm vụ như: pháp điển Đề mục công tác dân tộc; phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án số 1163; kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản của các tỉnh thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; tổ chức thành công 08 tọa đàm khoa học và phát hành phiếu điều tra, khảo sát gửi địa phương phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức 03 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc; tổ chức xây dựng 01 mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Lậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai); xây dựng Thông tư bãi bỏ một số Thông tư; nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; theo dõi thi hành pháp luật … đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ, còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; một số công chức còn chưa thực sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Vụ Pháp chế định hướng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP; thực hiện nhiệm vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg; tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết và những kết quả đạt được của Vụ Pháp chế trong năm 2018. Vụ Pháp chế đã có nhiều sự chuyển biến, chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ công tác. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị Vụ Pháp chế tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác ban hành văn bản QPPL; phối hợp các cơ quan thẩm định có hiệu quả các đề tài, dự án; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2019.

Hải Anh

Tin khác đã đăng