Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt NamSáng ngày 04/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì Hội thảo

Theo dự thảo Đề án do ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày tại Hội thảo cho thấy: Trước thực tế, điều kiện kinh tế – xã hội và việc ứng dụng CNTT của đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế; tại các Bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều quy hoạch, đề án, chương trình phát triển ứng dụng CNTT nhưng chưa có đề án nào trọng tâm hướng tới đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong UBDT phục vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý điều hành và hỗ trợ đồng bào DTTS đã trở nên cấp thiết nhưng thực tế các ứng dụng CNTT chưa gắn với hỗ trợ đồng bào DTTS. Chính vì vậy, Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam” thực sự thiết thực và cần thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc TTTT trình bày dự thảo Đề án tại Hội thảo.

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn chung trong cả nước nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước nói chung; xây dựng hệ thống ứng dụng thông tin và truyền thông nhằm phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo nhất trí với bố cục và tính cấp thiết của Đề án. Tham gia góp ý cho dự thảo, các đại biểu đề nghị: Đề án phải đánh giá đúng, ngắn gọn về thực trạng cơ sở hạ tầng thông tin nhưng các số liệu cần cụ thể, chính xác; xác định rõ nhiệm vụ cho các giai đoạn thực hiện đề án, có chỉ số định hướng lâu dài; tham khảo một số đề án của các Bộ, ngành về ứng dụng CNTT để xây dựng đề án không bị trùng lặp, nêu bật được sự cần thiết phải có đề án riêng cho vùng DTTS; có cơ sở pháp lý cụ thể để khẳng định sự chính xác của Đề án; có sự phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành để tránh vướng mắc khi thực hiện đề án; xem xét mục tiêu của đề án có nên tập trung vào hướng dẫn, giúp đỡ, đào tạo cho đồng bào DTTS về ứng dụng CNTT; để đề án khả thi nên chọn một số địa phương khảo sát thí điểm…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin trong việc xây dựng dự thảo Đề án. Thứ trưởng đề nghị: Nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án phải ngắn gọn, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm và bám sát tên Đề án; đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ nào, từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp; tập trung vào một số lĩnh vực tiếp cận ứng dụng CNTT cần thiết; kinh phí thực hiện phải cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầuTrung tâm Thông tin tiếp thu các ý kiến và tiếp tục thu thập thông tin để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Kim Thu

Tin khác đã đăng