Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủNgày 28/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thảo luận và […]

Toàn cảnh cuộc họp

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT có 11 thành viên do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban xây dựng kế hoạch hằng năm và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo mục đích, yêu cầu. Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBDT, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan UBDT, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chế độ hội nghị, sơ kết, tổng kết, thông tin, báo cáo; phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo…Trong đó nhấn mạnh tới các căn cứ xây dựng quy chế hoạt động; việc thực hiện Quy chế dân chủ kết hợp trong xây dựng thực hiện, giám sát, kiểm tra của tổ chức Đảng.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu bộ phận soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để Ban đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Hàng năm, Ban Chỉ đạo cần xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm. Ngay trong thời gian tới, phải xây dựng dự thảo kế hoạch năm 2019. Trong thời gian còn lại của năm 2018, khẩn trương hoàn thiện báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổng kết năm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp uỷ, phát huy vai trò của người đứng đầu. Từng thành viên thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy trình làm việc, quy chế chung. Để chuẩn bị kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan UBDT năm 2019, yêu cầu các vụ, đơn vị đóng góp vào từng công việc cụ thể trên cơ sở theo tháng, quý, năm, gắn với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng