Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017Sáng ngày 20/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

 Báo cáo sơ kết do đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trình bày nêu rõ, ngay từ những ngày đầu năm, Lãnh đạo UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. UBDT đã chủ động theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình vùng dân tộc và miền núi; tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, triển khai thực hiện các đề án được Thủ tướng Chính phủ giao theo chương trình công tác năm 2017 (trong đó có 06 đề án phải trình trong 6 tháng đầu năm 2017); chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; quan tâm, chỉ đạo sát sao đổi mới công tác theo dõi nắm tình hình vùng DTTS&MN; chỉ đạo, định hướng hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật; có những bước đột phá, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại về công tác dân tộc, tìm kiếm, thu hút nguồn đầu tư, hỗ trợ vùng DTTS&MN; tiến hành các cuộc thanh tra, tiếp dân và phòng chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác dân tộc…

 
Toàn cảnh Hội nghị
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại, hạn chế do triển khai công tác chậm, nắm bắt tình hình chưa sâu sát, chưa tổng hợp thường xuyên kết quả theo dõi kiểm tra tại địa phương; một số đề án, chính sách chưa được triển khai thực hiện kịp thời do nguồn vốn hạn hẹp hoặc bố trí chậm… dẫn đến thực hiện công tác dân tộc nói chung và CSDT nói riêng gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Về công tác 6 tháng cuối năm, UBDT tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ và của UBDT; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 03 đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 08 đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các CSDT (Chương trình 135; Nghị quyết số 52/NQ-CP, Quyết định số 1557/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg…), đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN; tăng cường công tác pháp chế, thanh tra, phòng chống tham nhũng; tích cực triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động trong vùng DTTS&MN; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thu hút đầu tư; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của UBDT; đẩy mạnh công tác dây dựng cơ bản; tiếp tục tổng kết và ký kết thực hiện một số chương trình phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong UBDT đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điểm qua những những nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị 6 tháng cuối năm 2017, các vụ, đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, như: Cần phối hợp hoàn thành các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn; chuyển bị kịch bản tốt cho Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; chuẩn bị tốt cho Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017; thường xuyên báo cáo lãnh đạo Ủy ban hàng tuần về tiến độ xây dựng trụ sở UBDT…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy hết khả năng, quyết tâm nỗ lực, trách nhiệm cao trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã đề nghị một số nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm đối với Đảng ủy cơ quan và các chi bộ trực thuộc: Các chi bộ bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ; đề cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nội bộ vững mạnh; tiếp tục đổi mới các nội dung, nâng cao tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác theo dõi nắm bắt tình hình vùng DTTS&MN và các vấn đề phát sinh; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quy chế phối hợp giữa BCS Đảng và đảng ủy cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kim Thu

Tin khác đã đăng