Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Đảng bộ vững mạnhThực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 14/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Xin Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết như thế nào?

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6,7,8 (khoá XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quán triệt các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước mang tính thời sự, vấn đề về biên giới, hải đảo… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo việc ký cam kết và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Hằng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ đã ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký nêu gương theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Qua kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt Điều lệ và các quy định của đảng, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan UBDT đã phát huy vai trò như thế nào trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị thưa Bí thư Đảng ủy?

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy và Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiếu số và miền núi.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT đã báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), làm cơ sở để Quốc hội thảo luận và ra Nghị quyết số 74/2018/QH14, giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Năm 2019, mặc dù xây dựng Đề án trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên đã quyết tâm dồn toàn lực xây dựng thành công Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030 và đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14- đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong công tác dân tộc.

Đảng ủy cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc để kêu gọi đầu tư của các tổ chức quốc tế cho vùng DTTS&MN; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chính phủ điện tử, quản lý chất lượng về ISO, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần hạn chế những tiêu cực trong thực hiện chính sách, giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào và giữ vững ổn định chính trị, xã hội vùng DTTS&MN.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu rộng tạo được dư luận tốt trong xã hội như: Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS lần thứ nhất, năm 2017; tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiêu biểu đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Cholchnamthmay tại thành phố Cần Thơ; tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; tổ chức đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức thành công giao lưu Nhân dân giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt – Lào tại tỉnh Nghệ An; tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS và các em học sinh DTTS tiêu biểu của các địa phương; Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp gì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thưa Bí thư Đảng ủy?

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Không những thế, còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 gồm 10 dự án và các tiểu dự án thành phần; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách sách vùng dân tộc và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào DTTS&MN.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thưa Bí thư Đảng ủy, trước thềm Đại hội Đảng bộ với niềm tin mới, khí thế mới nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Bí thư Đảng ủy muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc?

Chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đầy khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid-19 gây ra. Làm thế nào để vùng đồng bào DTTS&MN phát triển luôn đặt gánh nặng to lớn lên vai đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Một nhiệm kỳ mới đến với bộn bề công việc, nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến những dự cảm tốt đẹp.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan công tác dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh; xây dựng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan Ủy ban Dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS&MN.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng