“Phải thiết kế được cơ chế để vận hành, thực hiện, phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc”Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBDT nghe báo cáo Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT. Tại Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị bổ sung 1 nhiệm vụ (khoản 11) và sửa đổi, bổ sung 4 khoản (3, 10, 15, 19)

Đến ngày 24/8/2021, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được 21 ý kiến góp ý của các vụ, đơn vị về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan UBDT. Cụ thể, như cân nhắc việc thành lập Cục Công tác Dân tộc phía Nam; việc Xây dựng Viện Chiến lược Công tác Dân tộc; cần có dự báo về việc đổi tên vụ, đơn vị khi nhận các nhiệm vụ mới; nâng tầm của công tác dân tộc trong việc bảo vệ quyền lợi của đồng bào DTTS. Đồng thời cần xây dựng Dự thảo nghị định theo hướng mở; bổ sung Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết 120/2020/QH14 Phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vào Dự thảo Nghị định.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 13 phải thiết kế được cơ chế để vận hành, thực hiện, phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của UBDT trên cơ sở xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Cần tập trung nhiệm vụ nghiên cứu các chính sách của Chính phủ đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS, từ đó tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong thực hiện các chính sách dân tộc; chủ trì các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến đời sống đồng bào DTTS. Tham gia ý kiến hoặc có ý kiến thẩm định khi Chính phủ giao đối với các đề án của bộ, ngành khi được xin ý kiến. Đề xuất Chính phủ quy định các nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan dân tộc các cấp, triển khai nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban soạn thảo Tờ trình, Dự thảo nghị định phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Bố cục Dự thảo phải đầy đủ, hợp lý, đúng thể thức. Nội dung của nghị định phải theo nguyên tắc kế thừa tối đa những hiệu quả của Nghị định 13 còn hiệu lực pháp lý. Cần cập nhật, bổ sung tất cả những nội dung mới có liên quan đến chức năng của công tác và chính sách dân tộc trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; bám sát Kết luận 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội, cập nhật các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, nghiên cứu các chủ trương mới về tổ chức bộ máy để nghị định mới thể hiện rõ chủ trương, quan điểm về công tác dân tộc.

“Dự thảo Nghị định cần thiết kế thành từng nhóm cụ thể (nhóm trình Chính phủ, nhóm trình Thủ tướng Chính phủ, nhóm chủ trì, nhóm phối hợp). Chú trọng sắp xếp, bổ sung, cập nhật các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để đưa vào Dự thảo nghị định; dành thời gian tối đa để triển khai các nội dung công việc được sớm nhất”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp

Cuối giờ họp buổi sáng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã nghe Vụ Tuyên truyền trình bày Đề xuất danh mục các nhiệm vụ thực hiện “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đề xuất, “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022, UBDT thực hiện 4 nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; xây dựng, lựa chọn chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tổ chức Hội thảo.

Sau khi nghe Vụ Tuyên truyền, Học viện Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển (là các đơn vị thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo) trình bày kế hoạch thực hiện Đề án của đơn vị mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cơ bản thống nhất quan điểm và chủ trương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: Cần phát huy hiệu quả tốt nhất của sản phẩm khi đưa đến công chúng. Cần cụ thể hóa, tập trung tuyên truyền cho đối tượng cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của UBDT; đáp ứng được nhu cầu của người dân, đảm bảo tính khả thi. Bộ trưởng, Chủ nhiệm gợi ý các đơn vị thực hiện Đề án Hỗ trợ Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần nghiên cứu việc xây dựng Bộ Cơ sở dữ liệu tổng kết những thành quả của UBDT trong suốt chiều dài lịch sử thời gian qua, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc.

Trên cơ sở đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị về việc thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219/QĐ-TTg, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã cho ý kiến cụ thể về từng nội dung triển khai trong các nhiệm vụ đã nêu. Đồng thời yêu cầu các vụ, đơn vị thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2021, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chủ đề, đúng quy định, kịp thời, có hiệu quả.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng