Nhà khách Dân tộc tổ chức xét tuyển viên chứcNhà khách Dân tộc thông báo nhu cầu tiếp nhận người lao động dang làm việc tại các phòng chức năng trực thuộc Nhà khách Dân tộc vào làm viên chức tại Nhà khách Dân tộc.

Nhà khách Dân tộc thông báo nhu cầu tiếp nhận người lao động dang làm việc tại các phòng chức năng trực thuộc Nhà khách Dân tộc vào làm viên chức tại Nhà khách Dân tộc.

Tin khác đã đăng