Nhà khách Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.Thực hiện Kế hoạch số 237/KHPH-UBDT-CĐUBDT ngày 19/3/2018 của Ủy ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc về Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2018; Hướng dẫn số 13/HD-CĐUBDT ngày 21/3/2018 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc về […]

Thực hiện Kế hoạch số 237/KHPH-UBDT-CĐUBDT ngày 19/3/2018 của Ủy ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc về Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2018; Hướng dẫn số 13/HD-CĐUBDT ngày 21/3/2018 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc về Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị năm 2018. Sáng ngày 28/3/2018, tại 145- Trích Sài- Tây Hồ- Hà Nội, Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc đã phối hợp với Công đoàn bộ phận Nhà khách Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Nhà khách Dân tộc năm 2018. Chủ trì Hội nghị có đ/c Bùi Thiện Lạc – Giám đốc Nhà khách Dân tộc và đ/c Phùng Bá Tương, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà khách Dân tộc; và toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà khách Dân tộc.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Nhà khách Dân tộc; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Nhà khách Dân tộc và các ý kiến phát biểu của công chức, viên chức và người lao động về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà khách Dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc, đồng chí Bùi Thiện Lạc – Giám đốc Nhà khách đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị và trình bày rõ hơn những định hướng lớn trong hoạt động của Nhà khách Dân tộc trong thời gian tới.

Hội nghị  công chức, viên chức và người lao động Nhà khách Dân tộc năm 2018 thống nhất: (1) Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; (2) Nhất trí cao với những định hướng, những nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án tổ chức lại hoạt động kinh doanh dịch vụ (thuê khách sạn) nhằm duy trì, ổn định và nâng cao chất lượng bộ máy hoạt động của Nhà khách Dân tộc, đảm bảo chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; (3)Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng mở rộng công khai, dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; (4) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chủ chốt, cán bộ kế cận có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới; (5) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới phương pháp làm việc, lề lối, tác phong, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn; phát huy tinh thần chủ động, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2018, gồm 04 đại biểu đương nhiên, 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị, thay mặt cho Công đoàn bộ phận Nhà khách Dân tộc, đ/c Hoàng Văn Nam- Phó Chủ tịch Công đoàn BP đã phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tin khác đã đăng