Nhà khách Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động […]

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị  sự nghiệp công lập; Quyết định số 38/QĐ-UBDT ngày 29/01/2016 của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc; hướng dẫn số 12/HD-CĐUBDT ngày 17/02/2017 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Ngày 23/02/2017, tại 145- Trích Sài- Tây Hồ- Hà Nội, Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc đã phối hợp với Công đoàn bộ phận Nhà khách Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Nhà khách Dân tộc năm 2017. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Thành – Giám đốc Nhà khách Dân tộc; đồng chí Phùng Bá Tương, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà khách Dân tộc; cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà khách Dân tộc.

Trên cơ sở các báo cáo và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Hội nghị  công chức, viên chức và người lao động năm 2017 thống nhất: (1) Thông qua các dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Nhà khách Dân tộc; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Nhà khách Dân tộcđược trình bày tại Hội nghị. Đối với các ý kiến góp ý liên quan đến từng dự thảo báo cáo, đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo, nghiên cứu tiếp thu và bổ sung cho hoàn chỉnh; (2) Hội nghị nhất trí cao với những định hướng, những nhiệm vụ công tác năm 2017, trong đó chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo duy trì hoạt động bộ máy của Nhà khách Dân tộc, đảm bảo chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; (3) Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng mở rộng công khai, dân chủ; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; (4) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chủ chốt, cán bộ kế cận có năng lực, phẩm chất. đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới; (5) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn; phát huy tinh thần chủ động, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc; (6) Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc năm 2017.

Tin khác đã đăng