Nhà khách Dân tộc thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộcỦY BAN DÂN TỘC HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI NHÀ KHÁCH DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02 /TB- HĐKTSH   Hà Nội, ngày  06   tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO Về […]

ỦY BAN DÂN TỘC
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC
LÀM VIỆC TẠI NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /TB- HĐKTSH  

Hà Nội, ngày  06   tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đặc cách viên chức làm việc

tại Nhà khách Dân tộc

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBDT ngày 04/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nhân sự và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-UBDT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBDT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộc, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộc (sau đây viết tắt là Hội đồng kiểm tra, sát hạch) thông báo nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức của Nhà khách Dân tộc, nội dung như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN XÉT TUYỂN:

Xét tuyển đặc cách đối với 02 vị trí việc làm sau:

1.Chuyên viên Xây dựng;

2. Chuyên viên Kế toán – Tài chính.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

      1.Số lượng: 02 viên chức.

      2. Đối tượng: Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Nhà khách Dân tộc.

      3. Điều kiện: Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

a. Có tổng số thời gian làm việc tại Nhà khách Dân tộc và các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

b. Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển.

      4. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần xét tuyển

– Tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với vị trí cần xét tuyển.

– Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

– Có trình độ tin học trình độ B trở lên.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do  cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có).

– Bổ sung thêm các văn bản: Bản sao Hợp đồng lao động, sổ Bảo hiểm xã hội, các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu có), quyết định lương hiện hưởng.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

      1. Hình thức, nội dung:

a. Hình thức: Phỏng vấn

b. Nội dung: Phỏng vấn theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần xét tuyển. Nội dung phỏng vấn do Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức của Nhà khách Dân tộc thực hiện.

       2.Cách tính điểm; xác định người trúng tuyển:

a. Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, trong đó:

– Điểm kiến thức chung: 40 điểm;

– Điểm kiến thức chuyên môn: 40 điểm;

– Điểm liên hệ thực tế, kiến thức mở rộng: 20 điểm.

b. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách viên chức phải đạt từ 50 điểm trở lên. Riêng đối với các vị trí việc làm có nhiều ứng viên đăng ký, việc xác định người trúng tuyển theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả phỏng vấn cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển của từng vị trí việc làm.

V. KINH PHÍ

Phí dự thi xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

VI.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

  1. Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 02/02/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).
  2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Nhà khách Dân tộc (gửi qua đ/c Tống Thị Thảo, Phó Trưởng phòng TC-HC, Ủy viên, Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

VII. DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

  1. Thời gian ôn tập: Dự kiến 14h00 thứ năm, ngày 09/02/2017.
  2. Thời gian xét tuyển đặc cách: Dự kiến 01 ngày, Thứ tư, ngày 22/02/2017 (thời gian chính thức sẽ thông báo sau).
Nơi nhận:
– Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
– Vụ Tổ chức cán bộ UBDT (để b/c);
– Các đơn vị trực thuộc NKDT;
– Các Thành viên Hội đồng KT,SH;
– Các thành viên Ban Giám sát;
– Website: nhakhachdantoc.com.vn;
– Lưu: HĐKTSH.
TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
GIÁM ĐỐC NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
   
(đã ký)
  

Trịnh Xuân Thành

Tin khác đã đăng