Nghiên cứu đề xuất đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026Sáng 23/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cơ quan UBDT tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2020-2021. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN […]

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (UBDT), thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026”

Theo thuyết minh, Đề tài sẽ triển khai nghiên cứu, đánh giá thực trạng (những kết quả đạt được, hạn chế và những bất cập) và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan QLNN về công tác dân tộc, công tác tôn giáo giai đoạn 2021-2026. Đề tài triển khai 5 nội dung chính: Cơ sở lý luận về đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan QLNN về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan QLNN về công tác dân tộc, công tác tôn giáo nhiệm kỳ 2016-2020; Nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2021-2026 và trọng tâm 2030; Những vấn đề đặt ra; Đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan QLNN về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2021-2026. Dự kiến, Đề tài sẽ tổ chức 05 cuộc hội thảo khu vực, 16 hội thảo kỹ thuật. Sản phẩm cuối cùng là Báo cáo tổng hợp, Đề xuất, kiến nghị giải pháp đổi mới chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung thuyết minh của Ban Chủ nhiệm Đề tài và cho rằng: Đây là một đề tài khoa học đặc thù, nên cần xác định nhiệm vụ cho chính xác, tập trung vào chức năng tham mưu, quản lý, việc thiết kế tổ chức bộ máy của UBDT từ Trung ương đến địa phương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng, đặc thù của cơ quan QLNN về công tác dân tộc; quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt, cần đánh giá sâu từ năm 2003 đến nay. Chú trọng tính đặc thù về tổ chức bộ máy trong công tác dân tộc, tôn giáo, cần có luận cứ khoa học, luận giải và minh chứng rõ hơn sự cần thiết của nhiệm vụ, bổ sung công tác điều tra xã hội học. Bám sát và cập nhật hơn nữa những đổi mới trong QLNN về công tác dân tộc và tôn giáo.

Đánh giá cao ý kiến tham góp của các thành viên Hội đồng tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải khẳng định: Nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất đổi mới chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan QLNN về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026” xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Đó là chuẩn bị cho việc đánh giá nhiệm kỳ 2016-2020 của Chính phủ, hướng tới sự chuẩn bị cho triển khai xây dựng nhiệm kỳ mới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: Nhiệm vụ cần có nghiên cứu, đánh giá, đề xuất cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với việc thay đổi về chính sách, trong đó có việc xây dựng Luật Dân tộc. Nhiệm vụ nên có kết quả sớm, ngắn gọn, đi vào trọng tâm, sản phẩm cuối cùng phải là Dự thảo Đề án về hệ thống cơ quan QLNN về công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương và Dự thảo Nghị định về Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT theo nhiệm kỳ Chính phủ mới.

Kết thúc buổi họp, các thành viên Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đã bỏ phiếu và nhất trí cho triển khai Đề tài.

Tin khác đã đăng