Nghiên cứu các mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt NamVừa qua, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia “Nghiên cứu các mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” […]

Quang cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có TS. Phan Văn Hùng – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình CTDT/16-20; GS.TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các thành viên Hội đồng, đại diện Bộ KH&CN; đại diện Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, Vụ Tổng hợp, UBDT; đại diện cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn An Ninh đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện nội dung của Đề tài. Đề tài được thực hiện nghiên cứu trong thời gian 24 tháng đã làm rõ được một số các mục tiêu: Hệ thống hóa mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc của một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với nước ta; tổng kết mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta từ khi đổi mới đến nay và những vấn đề đặt ra từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến với Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện công phu và đáp ứng được nội dung đặt hàng, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao, cung cấp cơ sở khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần định hướng xây dựng mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta, là cơ sở để nghiên cứu, hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới. Để hoàn thiện hơn kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài bổ sung các tài liệu liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu; chuẩn hóa các thuật ngữ; làm rõ khung lý thuyết và hệ thống hóa đánh giá các mô hình quản lý về công tác dân tộc của một số nước trên thế giới. Đồng thời, các kiến nghị, giải pháp cần xác định cụ thể, gắn với bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, GS.TSKH. Phan Xuân Sơn nêu rõ: Đề tài được thực hiện nghiêm túc, có tính thực tiễn cao; sản phẩm của Đề tài thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt. Tuy nhiên, yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp theo các ý kiến đánh giá nhận xét của Hội đồng. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: cấu trúc lại báo cáo cho hợp lý; rà soát chuẩn hóa các phương pháp nghiên cứu; phân tích rõ hơn trọng điểm mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên thế giới; lưu ý sử dụng các khái niệm, sơ đồ hóa các mô hình…

Đề tài được các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị Ban Chủ nhiệm hoàn thiện các thủ tục tiếp theo trong thời gian tới.

PV

Tin khác đã đăng