Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017 – 2021Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT – Nông Quốc Tuấn và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động để đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời phối hợp trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS, góp phần xây dựng va phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai cơ quan có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị báo chí (trong phạm vi quản lý của 2 ngành) tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho đội ngũ cán bộ người DTTS; có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ người DTTS về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động khác.

Thay mặt Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận chương trình phối hợp giữa hai cơ quan đã phát huy tốt hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc cho con em đồng bào, thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình người DTTS… Bà nhấn mạnh, đúc rút từ những kinh nghiệm phối hợp trước, giai đoạn này, hai cơ quan cần đi vào nội dung thực chất và xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt nhất.Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong rằng, Bộ VHTT&DL tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp từ phía UBDT trong mọi hoạt động liên quan giữa hai cơ quan

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn lưu ý hai cơ quan cần kết nối các đầu mối, giải quyết từng nội dung cụ thể, điều chỉnh chương trình phối hợp kịp thời khi có vướng mắc… Thứ trưởng cho biết, phía UBDT sẽ chỉ đạo các Vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà con các DTTS.

Vụ Tuyên truyền thuộc UBDT và Vụ Văn hóa Dân tộc thuộc Bộ VHTT&DL là hai đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

KT

Tin khác đã đăng