Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộcThực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc (UBDT), chiều ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng cơ quan UBDT đã tiến hành Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nêu rõ: Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan UBDT nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo thẩm quyền.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo UBDT với đối tượng được bỏ phiếu tín nhiệm gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Thành phần ghi phiếu là các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan; thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ trưởng các vụ, đơn vị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, các đồng chí thuộc đối tượng được bỏ phiếu đều đã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, đến trước Hội nghị này, các đồng chí đều có đủ điều kiện để tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Việc bỏ phiếu này được quán triệt theo các nguyên tắc: Đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm…

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, bằng tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

*Cũng trong chiều 18/7, Đảng ủy cơ quan UBDT cũng đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng