Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2018Sáng 17/7, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2018 dành cho lãnh đạo cấp vụ và tương đương. TS. Phan Văn Hùng, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dự […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai giảng

Với mục tiêu cập nhật những kiến thức, định hướng mới, kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường trao đổi, thảo luận để xây đựng những đề xuất về triển khai công tác dân tộc cho giai đoạn mới, học viên được truyền đạt các chuyên đề quan trọng như: Những nội dung cơ bản về công tác dân tộc trong Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Một số vấn đề mới về dân tộc và chính sách dân tộc; Tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 – Một số vấn đề đặt ra và giải pháp; Nội dung cơ bản của Chỉ thị số 19-CT/TƯ ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và tình hình tôn giáo vùng DTTS và miền núi; Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc là sự kiện quan trọng của UBDT, đánh dấu sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, cán bộ làm công tác dân tộc được đào tạo từ rất nhiều ngành khác nhau, do vậy việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác dân tộc là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2018 cho lãnh đạo cấp Vụ thuộc UBDT diễn ra từ ngày 17-19/7/2018. Lớp học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật mới, đầy đủ về công tác dân tộc, để từ đó gợi mở những nội dung, ý tưởng để đề xuất các chương trình, đề án, giúp UBDT trình Chính phủ việc thực hiện chính sách cho giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới cũng là giai đoạn quan trọng để tổng kết, đánh giá, xây dựng chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới mang tính toàn diện, chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị các đồng chí giảng viên với những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, sử dụng nhiều bài tập tình huống để truyền đạt thông tin hữu ích giúp các học viên tăng cường trao đổi, thảo luận. Đề nghị các học viên tập trung dành thời gian, tham gia thảo luận, tích cực đề xuất để xây dựng ý tưởng mới hiệu quả, thiết thực.

Việt Cường

Tin khác đã đăng