Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Cách mạng công nghiệp 4.0Ngày 18/1, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với công tác dân tộc trong thời kỳ mới”. Dự và khai giảng lớp học có đồng chí […]

Ông Phạm Thúc Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Trưởng Ban tổ chức khai giảng lớp học

Tại lớp tập huấn, học viên được các giảng viên của Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Tác động của Cách mạng công nghiệp đối với Việt Nam nói chung và vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng; Ứng xử của các quốc gia đối với Cách mạng công nghiệp 4.0; Hiện trạng triển khai Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung và vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Các kiến thức của Lớp tập huấn sẽ giúp các cán bộ quản lý nắm bắt được kiến thức cơ bản về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược hội nhập kinh tế và đánh giá những tác động đối với đồng bào DTTS và miền núi. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác tham mưu, hoạch định chính sách, hỗ trợ tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS và miền núi, nhằm thu hẹp khoảng cách số, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Tin khác đã đăng