Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017Ngày 05/9/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Đinh Quế Hải, Phan Văn Hùng và Lê Sơn […]

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày dự thảo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị dự Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với Dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. Giao Vụ Tổng hợp tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và quý IV năm 2017:

(1) Yêu cầu các Vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn 06 đề án: Đề án Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS (Vụ Dân tộc thiểu số); Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia, sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt (Vụ Chính sách Dân tộc); Đề án Xây dựng tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (Văn phòng ĐPCT 135); Đề án Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng, theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Học viện Dân tộc); Đề án Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc trong khu vực ASEAN (Vụ Hợp tác quốc tế); Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam (Trung tâm Thông tin).

(2) Về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Giao Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Địa phương I khẩn trương tổng hợp nhu cầu vốn của các địa phương để thực hiện đề án. Đối với các địa phương chưa gửi báo cáo và nhu cầu vốn, khẩn trương ban hành văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện gấp và gửi về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp chung, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn thực hiện cho năm 2018 và cả giai đoạn 2018 – 2020.

(3) Giao Vụ Tuyên truyền tổng hợp báo cáo tiến độ và kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017; các khó khăn, vướng mắc báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban xem xét, giải quyết.

(4) Giao Vụ Hợp tác quốc tế khẩn trương tham mưu, đề xuất việc triển khai kế hoạch và các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào, tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

(5) Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và Học viện Dân tộc báo cáo tình hình giải ngân triển khai thực hiện Dự án xây dựng Học viện Dân tộc; đồng chí Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc báo cáo bằng văn bản về sự vướng mắc trong việc phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, khẳng định có tiếp tục hợp đồng ủy thác quản lý dự án đối với Ban quản lý không. Đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng báo cáo bằng văn bản nếu Ban Quản lý dự án không lập hồ sơ mời thầu để chủ đầu tư ký thì cơ quan nào là người lập. Sau khi có báo cáo của hai đơn vị, giao Vụ Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu, tham mưu đề xuất, trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban xem xét, quyết định đảm bảo triển khai thực hiện dự án (xong trước ngày 15/9/2017).

(6) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng báo cáo viên thực hiện Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh; nêu rõ khó khăn, vướng mắc và khẳng định xem có làm được chủ đầu tư không. Nếu không thể đảm nhiệm chủ đầu tư thì tham mưu đề xuất, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, chuyển chủ đầu tư cho Văn phòng Ủy ban.

(7) Giao Văn phòng Ủy ban tham mưu, đề xuất phương án bố trí lái xe hoặc điều chuyển xe ô tô tại Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, quyết định.

(8) Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy để tổ chức thành công Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc đảm bảo nguyên tắc quy định của Đảng./.

Tin khác đã đăng