Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2018Sáng ngày 5/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2018 của UBDT đã họp đánh giá về nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên […]

Sau một thời gian đăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, UBDT đã nhận được 01 hồ sơ, báo cáo thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi (Học viện Dân tộc) do TS. Phí Hùng Cường làm chủ nhiệm.

Sau khi nghe TS. Phí Hùng Cường thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt đề xuất thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành phản biện, nhận xét, đánh giá và thảo luận về các nội dung của nhiệm vụ.

TS Nguyễn Lâm Thành Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất với các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đề nghị: Cần giải thích rõ nội hàm của từ khóa trong đề tài, cách tiếp cận phải đề cập cụ thể đến các chính sách và quá trình tổ chức thực hiện; luận giải rõ hơn phần tổng quan, sự cần thiết, phương pháp nghiên cứu, mục tiêu và nội dung yêu cầu; nội dung hoạt động cần được cơ cấu lại cho hợp lý hơn; phân tích 2 nhóm đối tượng của Trung ương và địa phương; chọn địa bàn nghiên cứu, cơ cấu lại số lượng phiếu điều tra phù hợp hơn. Việc đề xuất giải pháp, kiến nghị phải mang tính cụ thể, xác đáng cho phù hợp  từng giai đoạn .

Kết quả chấm với số điểm cao, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đánh giá hồ sơ được đề nghị trúng tuyển và yêu cầu chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên phản biện và gửi về Vụ Tổng hợp – đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban.

Việt Cường

Tin khác đã đăng