Họp Ban Chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019



Ngày 06/8, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo điều tra thực trạng kinh tế-xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 đã tổ chức buổi họp để chuẩn bị một số nội dung tuyên truyền và tập huấn, giám sát điều tra. Ông Lê […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Tại buổi họp, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, UBDT – đơn vị được giao chủ trì triển khai Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ (về việc phê duyệt Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS) đã báo cáo tiến độ các nhiệm vụ đã và đang triển khai. Báo cáo cho thấy: Ngoài việc ban hành Phương án điều tra, các văn bản hướng dẫn, Vụ Kế hoạch Tài chính đã xác định 21 danh mục chỉ tiêu thu thập qua phiếu hộ và phiếu xã, công tác điều tra thí điểm, chọn mẫu, chuẩn bị công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổ chức Lễ ra quân, giám sát điều tra thu thập thông tin, tổ chức thực hiện…

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến, cần làm rõ thêm một số nội dung. Cụ thể, như: Đầu mối cung cấp thông tin về cuộc điều tra; danh sách, địa bàn điều tra; việc sử dụng tiếng dân tộc trong công tác tuyên truyền và điều tra; công tác tập huấn cho các điều tra viên; kế hoạch và tiến độ điều tra; phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát… Một số ý kiến băn khoăn về các nội dung khó điều tra trong chỉ tiêu điều tra, như: đất ở, đất sản xuất, nhà tiêu hợp vệ sinh, lao động là người DTTS…

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: Để thực hiện tốt cuộc điều tra, cần xây dựng được đề cương tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn báo chí. Cần xây dựng kế hoạch triển khai cuộc điều tra sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải giao Vụ Kế hoạch Tài chính chuẩn bị ngay công văn gửi các tỉnh yêu cầu tổ chức tuyên truyền sâu rộng về điều tra, bố trí phiên dịch, biên dịch về điều tra bằng tiếng DTTS tại các địa phương; phối hợp với Vụ Tuyên truyền triển khai công tác truyền thông trên các báo, tạp chí thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg để tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ làm công tác dân tộc. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tổ chức thành công cuộc điều tra.

* Cuộc Điều tra thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019 sẽ huy động khoảng 15.000 điều tra viên, thực hiện trên toàn quốc từ ngày 01/10/2019. Số liệu thống kế từ cuộc điều tra là nguồn dữ liệu, số liệu cập nhật để xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS đến năm 2030, xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tổng kết Chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030.

Tin khác đã đăng