Hội thảo khoa học “Thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số thực trạng và những vấn đề đặt ra”Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, Ts. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chủ trì Hội thảo khoa học “Thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo […]

Toàn cảnh Hội thảo

Chức năng “thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS theo quy định của pháp luật” của UBDT đã được quy định từ năm 2012 tại Nghị định số 84/2012/NĐ-CP và tiếp tục được kế thừa trong Nghị định 13/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về phạm vi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian thẩm định và trách nhiệm của Bộ, ngành có liên quan trong việc gửi văn bản đến UBDT để thẩm định. Do đó, việc thực hiện chức năng chủ trì thẩm định các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS của UBDT chưa thực hiện được. Hiện nay, UBDT mới thực hiện nhiệm vụ tham gia thẩm định theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất của các Bộ, ngành.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ trên, năm 2017 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã giao cho Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc nghiên cứu, thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS. Trong khuôn khổ các nhiệm vụ nghiên cứu, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tổ chức các chương trình khảo sát thực tế và Hội thảo nhằm xin ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học để xác định thực trạng, vai trò của việc thẩm định.

Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT cần đảm bảo: Tuân thủ và thực thi đúng quy định của pháp luật; không chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ, nội dung thẩm định của các Bộ, ngành khác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, ngành có liên quan trong thẩm định trên nguyên tắc phù hợp và phát triển bền vững.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định nhiệm vụ quan trọng của thẩm định trong hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án chính sách. Hội thảo đã được nghe các ý kiến đóng góp, kinh nghiệm của các nhà khoa học trong việc thẩm định, tham gia thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án chính sách phát triển kinh tế. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến cho việc xác định lĩnh vực, nội dung, quy trình, giải pháp để UBDT tham gia thẩm định các chương trình, dự án chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Phan Văn Hùng đánh giá cao ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu cho việc xây dựng Đề tài. Thứ trưởng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề tài, chú trọng: Tính pháp lý phải được nhấn mạnh (nghiên cứu các thông tư của các bộ, rút kinh nghiệm từ các bất cập); phải xác định rõ được phạm vi, nhiệm vụ thẩm định; có quy trình và tổ chức thẩm định chính xác, cụ thể; nội dung thẩm định không được chồng chéo với các bộ, ngành khác; có phương pháp thẩm định nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực.

Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới UBDT sẽ xác định được các chương trình thẩm định để có cơ sở pháp lý, văn bản, quy trình thẩm định nhằm cụ thể hóa được các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Kim Thu

Tin khác đã đăng