Hội thảo khoa học khung lý thuyết về hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộcNgày 30/5, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khung lý thuyết về hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực công tác dân tộc”. […]


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các đại biểu về các từ khóa, xây dựng khung lý thuyết cho 2 đề tài “Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ 1986 đến nay”; “Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay”. Thông qua các ý kiến góp ý nhằm phân định, định hướng lại tính cấp thiết và mục tiêu của mỗi đề tài.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các từ khóa: Thế nào là nghiên cứu; phân loại các nghiên cứu về dân tộc, chính sách dân tộc (theo lĩnh vực, vùng, tộc người); khung lý thuyết về hệ thống hóa đánh giá các nghiên cứu với việc sử dụng vấn đề và cách tiếp cận vấn đề để đưa ra kết luận thống nhất nội hàm, khung lý thuyết cho mỗi đề tài nhằm hệ thống hóa và điều chỉnh để đề tài đi đúng hướng. Các nhà khoa học đồng thuận với các ý kiến về tiêu chí đánh giá và đề xuất những nhiệm vụ cần chú trọng trong việc xác định khung lý thuyết. Hội thảo đã đi đến thống nhất cơ quan chủ trì sẽ chịu trách nhiệm khâu nối giữa các cơ quan phối hợp, giữa các đề tài để phục vụ cho việc tra cứu của chương trình, thống nhất về cách làm đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đồng tình với ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề xuất của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài cần chắt lọc những giá trị cốt lõi, chọn những công trình thiết thực, trích dẫn cụ thể hóa thành những chỉ tiêu để đưa vào công trình nghiên cứu khoa học, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách của UBDT.

Kim Thu

Tin khác đã đăng