Hội thảo Góp ý nội dung Công tác dân tộc trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của ĐảngNgày 19/6/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) tổ chức Hội thảo Góp ý nội dung Công tác dân tộc trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách dân tộc với các biện pháp quyết liệt, rõ ràng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp để nhìn lại 5 năm thực tế triển khai các chính sách dân tộc. Hội thảo lần này là dịp để các đại biểu đóng góp những ý kiến tinh túy nhất, đề xuất vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng về chính sách dân tộc trong thời kỳ mới.

Hội thảo đã nghe 7 tham luận của các đại biểu với các nội dung trọng tâm như: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đảm bảo quyền của các DTTS trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; vấn đề biến đổi xã hội; quản lý xung đột xã hội và điểm nóng chính trị, xã hội vùng dân tộc. Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng DTTS nước ta. Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng DTTS nước ta và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS và những đề xuất, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giải pháp cơ bản, cấp bách phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đối với vùng DTTS và miền núi nước ta và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham luận của các đại biểu đã tập trung phản ánh toàn diện các vấn đề dân tộc trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Một số ý kiến của các đại biểu đề nghị cần hết sức chắt lọc các nội dung, đề xuất, như chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bám sát các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác dân tộc, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; các Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng DTTS với tinh thần tập trung, thống nhất và đồng bộ, có cơ chế đảm bảo nguồn lực tài chính cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo

Một số ý kiến của đại biểu cho rằng: Trong Dự thảo văn kiện, phần dành cho vùng DTTS là quá ít, một số vấn đề như thành phần dân tộc, quan hệ dân tộc, các nhiệm vụ trọng tâm chưa được thể hiện rõ, chưa có từ đột phá thể hiện về công tác dân tộc. Đề nghị Dự thảo văn kiện cần khẳng định vị trí, vai trò công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, nghiêm cấm các hành vi phân biệt và định kiến với đồng bào DTTS. Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng DTTS và miền núi, đảm bảo tính thống nhất của quốc gia, dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc. Tiếp tục củng cố, phát huy các mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng các DTTS Việt Nam với Đảng, Nhà nước, giữa các dân tộc với nhau. Cần quan niệm đồng bào DTTS là đối tác phát triển của quốc gia, không phải đối tượng hỗ trợ, cần giữ gìn nguồn tài nguyên, ưu tiên đầu tư cho vùng DTTS và miền núi, nhất là đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp và khẳng định UBDT sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo với Hội đồng Lý luận và các cơ quan Trung ương để góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị các đại biểu tiếp tục có ý kiến bằng văn bản các thông tin, báo cáo về việc thực hiện các chương trình, dự án, công trình khoa học với nhiều đột phá mới cho Tổ Dự thảo Văn kiện của UBDT tham mưu cho Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin khác đã đăng