Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021Ngày 08/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021. Điểm cầu […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

Dự thảo báo cáo sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021 chỉ rõ: Trong 9 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc. Tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; tích cực, chủ động, chỉ đạo các Vụ, đơn vị bám sát nhiệm vụ triển khai kế hoạch đúng tiến độ.

Năm 2021, UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Kết quả thực hiện tính đến hết tháng 9 năm 2021, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án; 02 đề án đã trình chờ phê duyệt; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án, dự kiến trình trong quý IV năm 2021. Đồng thời, UBDT đã hoàn thành 30/68 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Dân tộc

Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, gồm: Thông tư quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; Thông tư quy định chi tiết xây dựng vị trí việc làm của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng trong 9 tháng qua, UBDT và các địa phương đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực lao động, sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBDT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm. Các địa phương vùng đồng bào DTTS đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin; ứng dụng CNTT, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn vùng đồng bào DTTS kịp thời, hiệu quả.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thứ hai đặt tại trụ sở cơ quan UBDT

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ bổ sung hoàn thiện các thủ tục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I. Ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Quyết định đầu tư Chương trình được ban hành. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự đã thảo luận, bổ sung đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đạt được trong triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2021, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc 3 tháng cuối năm liên quan đến: Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư; cơ chế ưu tiên đối với những địa phương thực hiện điểm Chương trình MTQG; hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG trên cơ sở khảo sát các danh mục. Đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ các địa phương trong vấn đề tiêu thụ nông sản; tổ chức đầu tư cho vùng DTTS. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 song song với phục hồi, phát triển kinh tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021 của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc, đồng thời thông tin, làm rõ một số kiến nghị, băn khoăn của các đại biểu về Quyết định đầu tư Chương trình MTQG; việc xây dựng nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; việc xây dựng Thông tư, văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG; về Thông tư hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; về các chính sách dân tộc đã và đang thực hiện, các chính sách dân tộc đặc thù.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng, hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đã cố gắng, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hỗ trợ cho đồng bào DTTS, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên mọi lĩnh vực.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng DTTS và MN, đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc phải có giải pháp, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp, quyết tâm cao để giải quyết những khó khăn cho đồng bào DTTS. Cần thay đổi tư duy, phương pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quan tâm về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò cơ quan công tác dân tộc địa phương, tạo điều kiện để cơ quan công tác dân tộc chủ trì Chương trình MTQG; phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện tốt chính sách ở vùng DTTS và miền núi. Các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai các Chương trình phối hợp công tác theo các nội dung trọng tâm, cụ thể; triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, đảm bảo chính sách triển khai đến đồng bào được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần có giải pháp đồng bộ, phát huy tốt hơn nữa vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Quan tâm đóng góp ý kiến thỏa đáng cho các Thông tư, hướng dẫn của Trung ương. Cải cách lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình MTQG.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của các địa phương, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có hướng từng bước giải quyết với mục tiêu để công tác dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao đời sống đồng bào DTTS.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng