Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngNgày 30/6/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối (ĐUK) các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần […]

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan UBDT nghe quán triệt các nội dung của Hội nghị.

Tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) có sự tham dự của đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nguyễn Thu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Hội nghị được nghe đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư ĐUK các Cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội lần thứ XIII ĐUK nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc toàn thứ XIII của Đảng, ĐUK các cơ quan Trung ương đề ra ba mục đích, yêu cầu, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm, nỗ lực cao, cụ thể, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 22 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của ĐUK các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị trực tuyến đã được nghe PGS.TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Truyền đạt tư tưởng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS Đặng Quang Định khẳng định: Bài viết đã khái quát những giá trị căn cốt nhất trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là tài liệu chính trị đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Bài viết đã tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động về CNXH thế giới và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam và sự phát triển của thế giới đương đại. Bài viết là sự tổng kết lý luận và thực tiễn phong phú và sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng XHCN ở Việt Nam; thể hiện một tầm nhìn chiến lược của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư về định hướng cho sự phát triển đất nước trong thế kỷ XXI và cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc. Bài viết được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, học giả trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư ĐUK các Cơ quan Trung ương yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung của Hội nghị; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của ĐUK các cơ quan Trung ương thành các nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm chủ đạo, cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc về CNXH, kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng