Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019Sáng 04/12/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Tham dự có các đồng […]

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tháng 11/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2019 cho thấy: Trong tháng 11, Lãnh đạo UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án trình Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các đề án, chính sách. UBDT đã tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Đặc biệt, đã tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tóm tắt, Tờ trình về Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030. Ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Đề án với số phiếu rất cao (432/434 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành) và ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể (Nghị quyết số 88/2019/QH14).

UBDT cũng đã hoàn thiện Đề án tiêu chí phân định vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và trình Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các đề án, chính sách như: Chương trình 135; Quyết định 2085/QĐ-TTg; Quyết định 2214/QĐ-TTg; Nghị quyết số 11-NQ/TW… Theo dõi, tổng hợp kết quả Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh năm 2019 (đến 20/11/2019, đã có 40/50 tỉnh tổ chức thành công Đại hội); đón tiếp các đoàn học sinh, Người có uy tín DTTS các tỉnh đến thăm UBDT. Triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; theo dõi địa bàn vùng DTTS&MN; công tác pháp chế; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc; công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáo…

Trong tháng 12/2019, UBDT định hướng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2019/QH14; xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 phục vụ Tiểu ban KT-XH Đại hội Đảng XIII.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019; tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; tổ chức thành công Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, Người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc biên giới Việt Nam – Lào.

Ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc; ban hành Kết luận các cuộc thanh tra năm 2019; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức và tổng kết công tác năm 2019…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận cũng như những giải pháp tháo gỡ…

Qua rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ của UBDT, thảo luận, làm rõ và đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến yêu cầu các vụ, đơn vị chú trọng triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ như: Cần triển khai hiệu quả hệ thống thư điện tử trong trao đổi công việc; bố trí cấp ngân sách triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin năm 2020; nhanh chóng sắp xếp, ổn định phòng làm việc của một số vụ, đơn vị; giao Chánh Văn phòng Ủy ban chủ trì hoàn thành Quy trình để Bộ trưởng giao nhiệm vụ Trưởng Đại diện Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và yêu cầu các vụ, đơn vị chuẩn bị tốt cho kế hoạch và dự toán năm 2020; các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các đề án, chính sách được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng dự kiến kế hoạch tổ chức Tổng kết năm 2019, đồng thời giao Vụ Tổng hợp chuẩn bị Báo cáo tổng kết năm 2019.

Tin khác đã đăng