Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc”Ngày 09/10, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc”. Tham dự Hội đồng có TS.Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, […]

PGS.TS. Bế Trung Anh báo cáo kết quả thực hiện Đề tài

Qua 1 năm triển khai thực hiện, sau khi triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, Đề tài đã đưa ra các kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp, quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật và sản phẩm. Các kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đảm bảo về mặt cơ sở khoa học và thực tiễn, để Chương trình Dân tộc CTDT/16-20 xác định các nhu cầu, nội dung, kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài với các sản phẩm đầu ra (báo cáo, bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác) đã góp phần thống nhất trong cơ sở lý luận, xác định rõ trình tự, phương pháp xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhật Hệ thống CSDL quốc gia về DTTS và chính sách dân tộc thống nhất trên toàn quốc. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả khảo sát của Đề tài đã làm rõ những thông tin, dữ liệu có thể kế thừa từ các Bộ, ngành, địa phương và xác định được những định hướng, nội dung và hoạt động cần phải thực hiện nhằm hạn chế trùng lặp, giảm thiểu chi phí và thời gian trong quá trình xây dựng các CSDL quốc gia về DTTS và chính sách dân tộc.

Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá và góp ý những vấn đề cần hoàn thiện như: Tiếp tục bổ sung và phân tích các dữ liệu; làm rõ khái niệm, nội hàm CSDL, chính sách dân tộc; bổ sung đánh giá về kết quả khảo sát tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; rà soát các báo cáo để hoàn thiện hình thức…

Dự và phát biểu tại Hội đồng, TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao cố gắng của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài đã thực hiện tốt các yêu cầu về mục tiêu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung nghiên cứu. Thứ trưởng yêu cầu Ban Chủ nhiệm cần rà soát lại nội dung, cấu trúc và hiệu chỉnh, bổ sung nội dung trong báo cáo kiến nghị để hoàn thiện Đề tài.

Theo kết luận của Hội đồng: Đề tài đã làm rõ cơ bản được những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Trong đó, về lý luận đã làm rõ được các vấn đề liên quan đến kiến trúc, mô hình, cấu trúc các yêu cầu cũng như yếu tố tác động của các CSDL; đã tiến hành khảo sát khá công phu ở 11 bộ, ngành và 11 tỉnh để đề xuất xây dựng mô hình dữ liêu. Về mặt giải pháp, Đề tài đã đưa ra kiến trúc phù hợp, xác định được cơ bản các thuộc tính của dữ liệu, đề xuất được cơ chế, quy chế quản lý khai thác và duy trì hệ thống. Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt và đủ điều kiện chuẩn bị các bước tiếp theo để nghiệm thu cấp Nhà nước.

KT

Tin khác đã đăng