Hội đồng Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2017Ngày 10/01, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHCN) của UBDT đã tổ chức Hội thảo Công tác Khoa học năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. TS.Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KHCN UBDT chủ […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Năm 2017, Hội đồng KHCN UBDT đã tranh thủ các cơ hội thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục duy trì hoạt động và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tham mưu tư vấn về kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, trọng điểm là tư vấn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN năm 2018, xác định danh mục các nhiệm vụ 2018 thuộc Chương trình CTDT/16-20…. Tư vấn thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN, trong đó các thành viên Hội đồng KHCN đã tham gia các cuộc họp Hội đồng tuyển chọn, thẩm định nội dung 33 nhiệm vụ; tư vấn cho UBDT xác định 21 nhiệm vụ, 20 tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017 thuộc Chương trình KHCN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo đánh giá của Hội đồng KHCN, các lĩnh vực, đề tài, dự án nghiên cứu được ưu tiên lựa chọn và tổ chức thực hiện  là các vấn đề cấp thiết và bức xúc đang đặt ra trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc; góp phần đáng kể cho việc bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác dân tộc; đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và điều chỉnh các chính sách phát triển KT-XH, AN-QP, KHCN ở vùng DTTS và miền núi; cung cấp các thông tin, giải pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

Toàn cảnh Hội thảo

 Năm 2018, Hội đồng KHCN UBDT tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Làm tốt công tác tư vấn trong xây dựng và triển khai kế hoạch KHCN, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường. Tăng cường sự tham gia của các thành viên Hội đồng KHCN trong tư vấn xây dựng và phản biện chính sách dân tộc. Thẩm định các khái niệm, thuật ngữ về công tác dân tộc. Tăng cường thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học mới; mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế…

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về KHCN, việc chuẩn bị xây dựng các hội thảo phục vụ nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2016-2020 phải được triển khai ngay từ bây giờ. Trong giai đoạn tiếp theo, các hoạt động KHCN cần được chuẩn bị tốt hơn nữa; tập trung vào các chính sách dân tộc cho giai đoạn tới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Hội đồng KHCN cần tăng cường thông tin, chia sẻ dữ liệu; chú trọng các nhiệm vụ KHCN về công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng