Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)Ngày 03/8, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ của UBDT. Các đảng viên tham dự Hội nghị Tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy […]


Các đảng viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

 

Kim Thu

Tin khác đã đăng