Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ VIIINgày 26/02/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 42 góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thống nhất phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại […]

Quang cảnh Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 42 cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên được Đảng ủy cơ quan và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả như: Nghị quyết Trung ương lần thứ 9, 10, 11 Khóa XII của Đảng. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản nhất trí cao dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VII để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung như: Công tác tổng kết, đánh giá sâu việc thực hiện các nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao vai trò người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, bám sát văn kiện của Đảng bộ khối và Trung ương để cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của UBDT. Đồng thời chỉ ra các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để có giải pháp thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu, Văn phòng Đảng ủy tiếp thu, tổng hợp những ý kiến đóng góp, những đánh giá về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân tộc chính sách dân tộc, công tác xây dựng Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cụ thể trong nhiệm kỳ tới… các đại biểu góp ý bổ sung vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thống nhất phương án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin khác đã đăng