Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017Sáng ngày 29/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017 của UBDT. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo công tác, trong tháng 5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của UBDT; các Vụ, đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong tháng 5 đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm “Cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới năm 2017”; danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; ban hành 02 Thông tư hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc; tổ chức thành công Diễn đàn phát triển DTTS năm 2017 “Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp”.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đề án chính sách đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chậm được phê duyệt; hai chính sách quan trọng (Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086/QĐ-TTg) do Ủy ban trực tiếp quản lý đến cuối tháng 5 vẫn chưa được bố trí vốn; tiến độ thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban còn nhiều việc chậm trễ, chất lượng thấp; việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo báo tuần, báo cáo tháng của các Vụ, đơn vị có chuyển biến tốt, nhưng chất lượng báo cáo còn hạn chế, chưa đánh giá sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trong tháng 6/2017, UBDT sẽ chú trọng hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Báo cáo thẩm định số 106/BC-BTP ngày 18/4/2017 của Bộ Tư pháp; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; khảo sát, điều tra, xây dựng đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia, sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt”; tổ chức hội nghị lấy ý kiến 10 năm tổng kết thực hiện Thông báo Kết luận số 67-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer; hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBDT theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ và một số nhiệm vụ liên quan đến các Vụ, đơn vị của UBDT.

Hội nghị đã được nghe ý kiến đóng góp của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; lãnh đạo các Vụ, đơn vị báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và các đề xuất; các Vụ địa phương báo cáo cụ thể tình hình vùng đồng bào dân tộc và các vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận những kết quả đạt được của các Vụ, đơn vị đã thực hiện trong tháng 5, không để tồn đọng nhiều vướng mắc. Đối với nhiệm vụ tháng 6/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo: Tiến hành tổ chức giao ban khu vực đảm bảo chất lượng, hiệu quả để chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng đầu năm của UBDT; yêu cầu Văn phòng Ủy ban thống kê và báo cáo các đề án, chính sách phải trình trong tháng 6; triển khai tốt các bước hướng dẫn, quy trình xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các Vụ, đơn vị, các chính sách dân tộc, xây dựng cơ bản và hoàn thiện các kế hoạch mua sắm tài sản; yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị triển khai chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và phân công lại nhiệm vụ trong lãnh đạo vụ và công chức, viên chức.

Kim Thu

Tin khác đã đăng