Đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộcChiều 09/9/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp về đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của UBDT, đề xuất danh mục nhiệm vụ dự án thời gian tới. Cùng dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với một số chuyên gia triển khai công tác khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, ứng dụng CNTT của UBDT nhằm đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT, phát triển Chính phủ số, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Công tác khảo sát được tập trung vào một số nội dung chính như: phần mềm ứng dụng, dịch vụ và hạ tầng trang thiết bị CNTT, kết nối mạng, quản lý lưu trữ thông tin, bảo mật và nhân sự CNTT…

Theo đó, hiện nay, UBDT đang triển khai một số hệ thống thông tin như: Cổng thông tin điện tử của UBDT; Trang tin Chương trình 135 và hệ thống báo cáo; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Cơ sở dữ liệu (CSDL) văn bản, chính sách; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hệ thống đào tạo trực tuyến; CSDL về thực trạng kinh tế-xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS); CSDL nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Nhìn chung, UBDT đã thực hiện được hầu hết các nhiệm vụ, đề án trong mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT 2016 – 2020. Tuy nhiên, một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ dự án theo kế hoạch là khả năng cấp vốn ngân sách. Có một số dự án được cấp ngân sách cấp ít hơn nhu cầu, chia nhỏ theo nhiều năm dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư; thậm chí có dự án còn không được cấp vốn.

Các dự án CNTT cơ bản phù hợp, tuân thủ nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế phần mềm; sử dụng các giải pháp/công nghệ tiến tiến và hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, đầu tư các hạ tầng và nền tảng chuyên nghiệp chưa được chú trọng; giải pháp đầu tư nhỏ lẻ, đôi khi kéo dài nhiều năm; một số dịch vụ thiếu tài nguyên hệ thống, chưa đầy đủ chức năng và chưa ứng dụng được trên thiết bị thông minh… Hiện trạng cho thấy cần có giải pháp tổng thể để phát triển hạ tầng CNTT, ưu tiên sử dụng các nền tảng mạnh mẽ, được tích hợp đầy đủ với các công nghệ tiên tiến.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Trung tâm Thông tin xây dựng Báo cáo tổng hợp về hiện trạng ứng dụng CNTT của UBDT, có sự đối chiếu đầy đủ với các quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CNTT, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường ứng dụng CNTT cho thời gian tới. Đặc biệt, từ thực tiễn của công tác khảo sát, đánh giá và một số nhiệm vụ công tác của UBDT trong tình hình mới như triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Đề án tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS…;  cần xác định rõ lộ trình, kế hoạch từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung như: hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy đơn vị chuyên trách CNTT; các quy trình liên quan; hạ tầng phần cứng và phần mềm ứng dụng; đảm bảo sự kết nối với các địa phương; đáp ứng yêu cầu về bản quyền, tính năng an toàn, bảo mật thông tin theo quy định. Từ báo cáo tổng hợp, đề nghị Trung tâm Thông tin xem xét đề xuất xây dựng Đề án tăng cường ứng dụng CNTT của UBDT cho từng giai đoạn, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp, với mức độ ưu tiên triển khai cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Trung tâm Thông tin tổng hợp, đánh giá các đề án, dự án liên quan đến CNTT từ năm 2016 đến nay, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban. Trên cơ sở kế thừa Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của UBDT hiện nay, giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, trên cơ sở trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số.

Tin khác đã đăng