Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Ủy ban Dân tộcThực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người […]

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN 

– Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng: xem tại đây 

– Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030: xem tại đây

– Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025: xem tại đây

– Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: xem tại đây 

 

Tin khác đã đăng